A

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

A


a, an / youn

aback / pa sipriz (taken by surprise)

abandon / abandone, kite

abase / abese (to lower in rank-office-prestige), ~diminye (to lower physical)

abash / demoralize (to destroy the self-confidence of)

abbreviate / abreje

abdicate / abdike

abduct / kidnape, anlve

abet / ensite (incite, urge on, instigate),

eksite (excite)

abhor / deteste (loathe, to regard with extreme

repugnance), rayi (hate)

abide / respekte (respect)

ability / abilite, aptitud

abject / abjèk, degoutan

able / kapab

abolish / aboli

abound / gen anpil, abonde

about / apropo, a

above / anlè, soutèt

abrade (to srcape) / graje, fwote (to rub), kòche

abreast / okouran

abridge / abreje

abroad / lòtbò

abrupt / avrip, brid sou kou, bripbrip

absence / absans

absolve / absoud

absorb / absòbe

abstain / abstrenn

absurd / absid

abuse / (n) abi, (v) abize

academic / akademik

accede / aksede, rantre

accept / aksepte

access / aksè, (v) aksede, rantre

accident / aksidan

accommodate / akomode, loje

accompany / akonpanye

accord / akò, (v) akòde

according to / daprè

accost / akoste, bòde

account / kont, (v) jistifye, eksplike

accumulate / akimile, rasanble

accurate / egzak, byen mezire

accustom / familyarize

ache / doulè, mal

achieve / reyalize, reyisi

acid / asid

acquaint / fè konesans

acquaintance / konesans, zanmi

acquire / ranmase, trouve

acquit / akite

acrid / rak, brak

across / atravè

across from / an fas

act / v aji

act / n zak, akt

active / aktif

activity / aktivite

actuate / balanse, aksyonen

acute / pwenti, egu

adapt / adapte

add / adisyone, ajoute, ogmante

addict / droge, adikte

addle / pouri (rotten, lousy)

address / adrès

adequate / adekwa, sifizan

adjective / adjektif

adjourn / ajoune, sispann

administration / administrasyon

administrative / administratif

admire / admire

admirer / admiratè, fanatik

admit / admèt, aksepte

admonish / joure (curse at), avèti (warning or

advice)

adolscent / n adolescan

adopt / adopte

adore / adore

adorn / òne, dekore

adult / n adilt, granmoun

advance / n avans, avalwa

advance / v avanse, bay avalwa

advantage / avantij

adventure / risk, istwa dròl

advertisement / reklam, piblisite

advice / konèy

advisor / konseyev

affable / afab

affair / afè, kesyon, lyezon

affect / afekte, touche, trouble

affirm / afime, deklare

affix / afiche, plake

afford / gen mwayen

affront / n afron

affront / v afronte

afoot / apye

afraid / pè, efreye

afresh / ankò, a nouvo

Africa / Afrik

after / apre, dèyè

afternoon / aprèmidi

~in the afternoon / d laprèmidi

~this afternoon / sètaprèmidi

again / ankò

against / kont, opoze

age / (n) laj

age / v vyeyi

aged / vye

agile / ajil, lèst

ago / (adj) pase

ago / (adv) depi

agree / konsanti, dakò

ahead / devann

aid / n èd, sipò

ail / soufri

aim / n bi

aim / v vize

air / lè

air conditioning / er kondisyone

air port / aeropò

ale / byè

alert / adj sou kiviv, eveye

algebra / aljèb

alien / n etranje

alike / tankou, menm, parèy

aliment / manje

alive / vivan

all / tout

all the others / tout lèzòt

~at all / du tou

allay / soulaje, diminye

allies / alèz

allot / repati, lote

allow / pèmèt, otorize

allude / pretann, sipoze

allure / atire

allusion / alizyon, sipoziyon

ally / alye

almost / prèske, prèt pou, (almost catch) manke

kenbe

alone / sèl, pou kont-(pron.)

along / ansanm

aloof / endiferan , lwen

aloud / aotvwa, byen fò

already / deja

also / tou, ositou

alter / chanje, altere

although / malgre

amateur / amatè

amazing / etonan

ambassador / anbasadè

amber / oranj, abriko

amend / korije

amenity / konfò, amenajman

American / ameriken

amiable /emab

among / pami, omilye

amount / montan, total

ample / ase, gran, laj , sifizan

amuse / amize

ancient / ansyen, vye

and / ak, epi, e

anew / ankò, anouvo

anger / n kòlè

anger / v fè fache

angle/ angl, aspè

angry / fache

animal / animal , zannimo, bèt

anniversary / fèt, anivèsè

announce / anonse

annoy / anniye, anmède

annual / anyèl, chak ane, lan

another / onlòt, youn lòt

anthropology / antropoloji

answer / n repons

answer / v reponn

ant / foumi

Antilles / Zantiy

anxiety / enkyetid, anksyete

any / nepòt

anywhere (at all) / tou patou

apart / aleka, separe, detache

apologize / eskize

appall / efarouche, terifye

appalling / terifyan

appeal / n (legal) fè apèl, cham

appear / genlè, parèt, sanble

append / tache, kole, ajoute

appendix / apendis

apple / pòm

application / aplikasyon

appoint / nonmen, dezinyen

appointment / randevou

appraise / evalue, estime

appreciate / apresye

apprehend / apreyande, arete

apprenticeship program / pwogram aprantisaj

approach / v aproche

approach / n aksè, apròch, fason

approve / aprouve

approximate / adj aproksimatif

approximate / v aproksime

apricot / abiko

April / avril

apt / jis, aptopriye

archbishop / monsenyè

argue / diskite, mentni

arise / pete, gaye, provni, plede

arm / n bra

arm / v ame

armchair / fotèy, dodin

around / alantou, otou, anviron

arouse / reveye, eksite

arrange / ranje, òganize

array / etalaj

arrest / arestasyon

arrest / v arete

arrive / rive

arrogant / arogan

arrow / flèch

art / ar, la

artful / rize, koken

article / atik

artificial / artifisyèl

artistic / atistik

as / tankou, otan, kom, menm ak

as for / ala

as long as / tank

as soon as possible / le pli vit ke posib

as that / kon sa

ascend / monte

ascent / monte

ascertain / tcheke, rann kont

ashamed / ront

ashtray / sandriye

aside / akote, sou kote

ask / mande

askew / krochi

asleep / nan dòmi

aspect / aspè

asphalt / asfalt

ass / bourik(donkey), dèyè(rear),

bounda(buttock/butt)

assail / asayi, atake

assembly / asanble

assert / revandike

assign / deziyen, anchaje

assist / ede, segonde

assistance / asistans

associate / v . asosye

assume / sipoze

assure / asire

asterick / asteris*

astonish / etone, siprann

astound / fè sote, pantan

astute / rize

asunder / kase ande

asylum / azil

at / a

athwart / antravè

atomic / atomik

atop / anlè, soutèt

atrocious / atròs

attach / tache, kole

attack / atake

attain / atenn, rive

attainment / reyalizasyon

attempt / n esè, tantataif

attempt / v tante, pran chans, eseye

attention / n atansyon

attest / ateste

attitude / atitud

attract / atire

attribute / n kalite

audit / verifye

audience / odiyans

August / out

aunt / tant, matant

auspicious / favorab

austere / distan, endiferan

authentic Creole / Kreyòl natif natal

author / otè, lotè, ekriven

authority / otorite

authorization / otorizasyon

automobile / oto

autumn / lotòn

available / disponib

avaricious / oeng, kripya, ava

avenge / vanje

avenue / avnu

average / mwayèn

avert / evite, detounen

avid / avid, grangou

avocado / zaboka

avoid / evite

avouch / avalide

awake / adj reveye

award / prim

away / lwen

awful / terifyan

awhile / on moman

awkward / gòch

axe / rach , aks

axis / aks

azure / ble


Kreyol / English


A

a / at, in, to, about


a / will

a lèz / at ease

a jenou / kneeling

a pye / on foot

a pye / (adj) walking

a nouvo / afresh

a la fen (alè ki le, finalman) / finally

a mò / extremely

aba / down with...!

abako / jeans

abandonnen (bandonnen) / to abandon, abandoned

abite / to live

abitid / habit

abitwe / accustom to

abiye / to dress

abize / to abuse (take advantage)

absan / absent

abò / (adv) aboard

abòde / to approach

aboli / to a abolish, abolished

abònman / (n) subscription, standing order

about / done in, drained (tired)

about / overactive

abouti / to arrive

abreje / to relieve, to sustain

abriko (zabriko) / (n) type of fruit

absan / absent

abse / abscess

absent / absinte

acha / purchase

achitek / architect

achiv / archive

achte / to buy

achtè / buyer

achtè figi (achte deye) / to fawn, to curry favor

adapte / (v) to adapt

adezif / (n) adhesive tape

adiltè / (n) adultery

adrès / adress

adrese / to petition, to appeal to

adwat / (adv) right (direction)

adwaz / (n) slate

afe / business

afeksyon / (n) affection

afese / depressed

afich / (n) poster

afiche / (v) to post

afiche / (v) to be seen in public

afòs / because of (as a result of)

afre / gluttonous

afreman / gluttony

agreyab / pleasent

ajan / silver

ajans / agency

ajantri / silverware

ajenou / knell

ajiste / adjust

ajoute / add

ak / and

ak / with

ak machin / drive-in

aksepte / accept

aksidan / accident

aksyon / action

aksyon / deed

aksyonen / actuate

aktè / act

aktè / (n) act

aktif / active

aktivite / activity

al dòmi / go to bed


ala / as for

alame (fè pè) / scare

alantou (otou) / around

anviron (anviwon) / around

alatant / expect

ale pou vini / (adv) vice versa

alè ki le (finalman) / finally

ale-retou / there and back

ale / go

aleche (fè lasisiy) / lure

aleka / apart

separe / apart, seperate

detache - apart

alèkile (kounye-a) / presently

alemye / (n) relief

alèn (souf) / breath

alès / east, east-end, in the east, east-side

aletranje / abroad

alèz / allies

alfabè / alphabet

alfini / hawk

alimante / (v) power

alimèt (match) / (n) match

aliyen (klase) / (v) range

alizyon (sipoziyon) / allusion

aljèb / algebra

alman - German

alò (sitèlman, otan) - so

alò (atò) - then

altere / alter

altèt (tètfèmal) - headache

alwès / west, west-end, west side, in the west

alyaj / compound

alyaj / (n) compound

alye / ally

amalgame / merge

aman / casing

amann / (n) fine

amatè / amateur

ame / (v) arm

ame / army

amelyorasyon / improvement

amelyore / improve

amenajman / amenity

amensi / reduce

Amerik Latin / Latin America

ameriken / American

amizan / (adj) fun

amize / amuse

amize / entertain

amizman (plezi) / (n) fun

amòti (mouri) / deaden

amou / love

an / in

an règ / in order

an alè / let's go

an fas / across from

an menm tan / at the same time

an jeneral / in general

an Frans / in France

analfabèt / illiterate

anana (zannanna) / pineapple

anba (bounda) / bottom

anba-a / down there

anba / below

anba / beneath

anba / (adv) down

anba / under

anbachal / illicit

anbake / (v) board

anbale / (v) bale

anbarase / perplex

anbasad / embassy

anbasadè / ambassador

anbatè / underground

anbativant (lestomak) / stomach

anbete (traka, nwi) / bother

anbete / annoy

anbete / tease

anbouye / (v) ravel

anbrase (kwoke) / embrace

anchaje / assign

anchante (antouzyas) / rapt

andedan (a, an) / in

andedan / inside

andedan / within

andeyò / external

andikap / handicap

andikape (enfim) / disable

andirans / endurance

andòmi (anestezi) / anesthetize

andòmi / sedate

andòmi / sleep (to put to sleep)

andouteyaj / jam

andwa / place n

ane (lane) / year

anestezi / anesthetize

anestezi / anesthesia

anfavè / behalf

anfaz / emphasis

anfen (a la fen, alè ki le, finalman) / finally

anfle / swell

anfòm (fen) / (adj) fine

angaje (foure) / engage

Haitian Creole/English

angajman / involvement

angl (aspè) / angle

angle / English

anile / cancel

animal (zannimo, bèt, animo) / animal

animatè (mètkay) / host

anime / brisk

animo / animal

anivèsè / anniversary

anivèsè / birthday

anizan / pleasant

anka (ka galon, ka) / quart

ankadreman / frame

ankal / none

ankiloze (dòmi) / numb

ankli / (v) include

ankli / including

anko (toujou) / yet

ankò (anouvo) / anew

ankò (a nouvo) / afresh

ankò / again

ankonbre / (v) crowd

ankonbre / overcome

ankouraje (aplodi) / (v) cheer

ankouraje (rekòmande) / urge

ankouraje / encourage

anksyete / anxiety

anlè (soutèt) / atop

anlè (soutèt) / above

anlè (anro, soutèt) / up

anlè / over

anlè / surface

anlè / upstairs

anlve / abduct

anmè / bitter

anmèdan / pay

anmède (anbete, traka, nwi) / bother

anmède (anbete) / annoy

anmède / (v) peeve

ann (annou) / let's

ann / a bunch

annavans / early

annik / just (in time)

annik / just

annik - only

anniye (anmède, anbete) / annoy

anniye / (v) bore

annò / golden

annou / let's

anonse / announce

anouvo / anew

anpakte (anbale) / (v) pack

anpeche, revoke / impeach

anpeche / deter

anpeche / prevent

anpenpan / (adj) fancy

anpil (trè, bien) / very (much),

anpil (plizye) / (adj) many

anpil (plis) / most

anpil / (a) lot

anpil / (adj) bunch

anpil / much

anpil / plenty

anplas / in place

anplis / moreover

anplwaye / (v) employ

anplwaye / employee

anpoche / pocket v

anpremye - primary

anpren (v. prete) / loan

anpresman / haste

anprèsman / zeal

anprizone / jail (to put in jail)

anprizone / imprison

anprizonnman / imprisonment

anpwazonnen / (v) poison

anreta (adv. ta) / late

anreta / overdue

anrichi / enrich

anro (soutèt) / up

anro (anlè) / over

anrole (rekrite) / enroll

anrole / (v) draft

ansanm / along

ansanm / together

ansante / healthy

ansè / cancer

ansèk / circular

ansekirite / (adj) secure

ansent (gròs) / pregnant

ansent (gwòs) / expecting

anseye / teach

ansèyman / assignment

ansi (vle) / (v) desire

ansibreka / uneven

ansòsele / bewitch

ansyen / former

ant (nan mitan, omilye) / between

antèman / burial

antere / bury

antèt (lejand) / caption

antete / determined

antouraj / environment

antouraj / surrounding

antoure / encircle

antoure / surround

antouzyas / rapt

antravè / athwart

antre (pòt) / entrance

antre / come in

antre / enter

antre / penetrate

antren / zest

antrepriz / enterprise

antrepriz / venture

antropoloji / anthropology

antye (tout) / entire

antye (tout) / whole

anvan / before

anvayi / (v) flood

anverite (tou) / quite

anvi / crave

anvi / birthmark

anvi / envy

anvi / to feel like

anvi / want

anviron (anviwon) / around


anviwènman (antouraj) / environment

anviwon / around

anvlòp, aman / casing

anvlòp / (n) envelope

anvye / envious

anyèl (chak ane, lan) / annual

anyen / nothing

aotvwa (byen fò) / aloud

ap rive; an rout / be on one's way

apa (separe) / (adj) separate

apante / (v) pace

apèn / (adv) mere

apendis / appendix

apik / high

apiye / lean

aplikasyon / application

aplodi (bat bravo) / (v) clap

aplodi / (v) cheer

aprann / learn

apre (dèyè) / after

aprè demen / the day after tomorrow

aprèmidi / afternoon

apresye / appreciate

apreyande (arete) / apprehend

apròch (fason) / (n) approach

apròch fason / approach

aproche / (v) approach


aproksimatif / (adj) approximate

aproksime / (v) approximate

apropo (a) / about

aprouve / approve

aprovizyone / cater

aptitud / ability

aptopriye / apt

apwen / ripe

apwofondi / careful

apye - afoot

ar, la / art

aran / herring

arestasyon / arrest

arete / apprehend

arete / apprehend

arete / (v) arrest

arete / (v) book

arete / detain

arid (steril) / barren

arid / infertile

arogan / arrogant

arondi / round

aroze / baste

artifisyèl / artificial

aryenafè / idle

asanble / assembly

asasen / killer

asayi (atake) / assail

ase (gran, laj , sifizan) / ample

ase (anpil) / plenty

ase (anverite, tou) / quite

ase (kont) / enough

ase / (adj) enough

asezonman / (n) relish

asfalt / asphalt

asfalt / pavement

asid / acid

asire (gen konfyans) / confident

asire / assure

asire / sure

asistans (v. ede) / help

asistans / assistance

asosyasyon / association

asosye / (v) associate

aspè / angle

aspè / aspect

asteris* / asterick

aswè (sware, swa) / evening

aswè / tonight

asye / steel

asyeje / besiege

asyèt (plat) / dish

at pou fri / batter

atach / brace

atach / (v) brace

atak (peryòd, kriz) / bow

atak (razya) / (n) raid

atake / assail

atake / attack

atansyon / (n) attention

atantif (apwofondi) / careful

atenn (rive) / attain

atenn (rive, jwenn) / (v) reach

atèri / land

atèri / (v) land

ateste (wè) / witness

ateste / attest

atifisyèl / boat

atik / article

atire / allure

atire / attract

atistik / artistic

atitid / mood

atitud / attitude

atmosfè (atitid) / mood

atmosfè / atmosphere

atò / then

atomik / atomic

atoufè / desperate

atrab / grasp

atravè / across

atròs / atrocious

atroupman / riot

av / will

ava (va) / (v) will

ava / avaricious

avadra / (n) vagabond

avalide / avouch

avalwa / advance

avan (anvan) / before

avanjou / dawn

avans (avalwa) / (n) advance

avanse (bay avalwa) / (v) advance

avanse (monte grad) / promote

avanse / forward

avantij / advantage

avèg (je pete) / (n) blind, to blind

avèg / (adj) blind

avegle (pete) je / dazzle

avèk / with

avèti / admonish

avètisman / warning

avi (notis) / notice

avid (grangou) / avid

avili / debase

avni (lavni) / future

avnu / avenue

avoka / esquire

avril / April

avrip (brid sou kou, bripbrip) / abrupt

avwan / oat

avyon / plane (airplane)

awoze / irrigate

ayè / tailor

Ayiti (Peyi Dayiti) / Haiti

Azi di Disès / Souteast Asia

Azi de Lès / East Asia

azil / haven

azil / asylum

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |