R

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Kreyol [ Haitian Creole ]

Dictionary


R

R ~ Kreyol pronunciation ( air )

rabid / anraje

rabbit / lapen

race (contest) / n kous

race / v fè kous

race (species) / n ras, rasmoun

rack / etajè

radiator / radyatè

radio / radyo

radish / radi

rag / ranyon

ragamuffin / sanzave

rage / raj

raid / n atak, razya

rail / baro, parapè

rain / n lapli

misty rain / farinen

torrential rain / lavalas

raise / v leve, drese, kanpe

rally / n raliman

rally / v rasanble

ramble / divage

ramp / ranp

rancid / ransi

random / aza

range / n pòte, direksyon

range / v aliyen, klase

rank / n grad

ransack / devalize

ransom / ranson

rap / v frape

rape / v vyole

rapid / rapid, vit

rapt / anchante, antouzyas

rare / adj ra

rare / n vyann kri

rarely / raman

rascal / koken

rash / adj enpridan

rasp / v kòche, rape

rat / rat

rate / n pousantaj, to

rather / pito

ration / rasyon

ravage / n ravaj

ravage / v devaste, ravaje

rave / v divage, tanpete

ravel / v mele, anbouye

raven / kaw, boustabak

ravine / ravin

ravish / v dapiyan, vyole

raw / kri

ray / reyon

raze / v demantle

razor / razwa

reach / v atenn, rive, jwenn

read / li, fè lekti

ready / adj pare

ready / v prepare

real / reyèl, tout bon

reality / reyalite

realize / reyalize

really / konsa menm, vrèman

rear / n dèyè

rear / v elve, drese

reason / n rezon

reason / v rezone, reflechi

reassure / rasire

rebellion / rebelyon

rebellious / rebèl

rebuke / reprimande, rele sou

receive / resevwa

recent / resan

reception / resèpsyon

reception room / sal resèpsyon

recess / n rekreyasyon

recommend / rekòmande

recommendation / rekomandasyon

recommence / v rekomanse

record / n dosye

record / v enskri

recover / repran, rejwenn

red / rouj

reduce / redui, amensi

reek / n charony

reek / v santi move

reel / n bobin

reel / v bobine

refer / v refere

refrigerator / frijidè

refugee / refigye

refuse / n fatra

refuse / v refize

regard / n rega, koutje

regard / v gade, konsidere

region / rejyon, zòn

register / v. enskri

registration / enskripsyon

regret / n chagren

regret / v regrete

regular customer / pratik

reject / n rejè

reject / v refize, rejete

relate / v rakonte, relate

relation / relasyon

relative / paran, fanmi

relax / rilaks, detann

release / n liberasyon

release / v lage, libere

relief / n solajman, alemye

relish / n gou, asezonman

rely / v depann sou, gen konfyans

remain / n restan

remain / v rete

remark / n remak

reamrk / v remake

remedy / n remèd

remedy / v soulaje, swaye

remember / sonje

remind / raple, fè sonje

remission / konvalesans

remit / remèt

remorse / remò

remote / adj adistans, lwen

remove / retire, wete

render / remèt, rann, tradui (lang)

rent / n lwaye

rent / v lwe

repair / ranje, repare

repeat / v repete

reply / v. reponn

report / rapè

represent / v. reprezante

representative / n. reprezantatif

reproduction / repwodiksyon

reputation / repitasyon

request / v. mande

request / demand

research / rechèch

resell / v. revann

resemble / v. sanble

reserved / rezève

reserved seat / plas rezève

residence / residans

resist / reziste

resource / resous

respect / n respè

respect / v respekte

respond / reponn

response / repons

responsible / responsab

responsibility / responsabilite

rest / v repoze, rete

rest / n restan, rès, repo

restaurant / restoran

restrict / restrenn

result / rezilta

return / tounen, retounen

reveal / revele, devwale, gaye

revenge / revanj

review / n revi, revisyon

review / v repase

revise / v korije

reward / n rekonpans

reward / v rekonpanse

rib / kòt, zokòt

ribbon / riban

rice / diri

rich / rich

rid / debarase

riddle / n devinèt

ride / v monte

ridicule / v bèt, ridikil

rifle / fizi

right (side) / adj dwat

right (directoin) / adv adwat

rights (legal) / dwa

human rights / dwa moun

right here / isit-menm

right there / isit-la-menm

rigid / rèd, rijid, sèk

rind / po, krout

ring / bag

ring / v. sonnen

rinse / rense

riot / atroupman

ripe / mi, apwen

rise / leve kanpe

ritual / seremoni, degre

river / rivyè, flèv, dlo

roach / ravèt

road / chemen, rout

roar / v gronde, ranmi

rob / vole, vòlè

robber / vòlè

rock / ròch, galèt

rock / v balanse, dodinen

rogue / vakabon, vòlè

role / wèl

roll / v roule

roll / n roulo

romance / romans

roof / tèt kay, twakay

room / chanm

root / rasin

rope / kòd

rose / roz

rot / n pouriti

rot / v pouri

rotten / pouri

rough / brital

round / adj ron

round / v arondi

rouse / reveye

route / n rout

route / v achemine

rove / flannen

row / n ronje, ran

row / v rame

rub / v frote, masaje

rubber / kaoutchou

rubbish / fatra

rude / grosoulye, grosye

ruin / n ruin

ruin / v ruine

rule / n règ

rule / v dirije, kòmande

rum / ronm

rumor / bri, chuichui

run / kouri

run away / v. kouri ale bè rout

run down / v. koule

run over / v. kraze

rust / n rouy

rust / v rouye

rusty / rouye


Kreyol / English


ra / (adj) rare

ra / (adv) short

ra boday / fill to the brim

rabache / (v) to botch. botched

rabat / to overcast

rabi / undercooked

raboure / to shove

raboure / o plow

rach , aks / axe

rache, keyi / pluck

rache, filange / mince

rache / extricate

rache / snatch

rad, gòlf, bè / bay

rad / clothes

rad / clothing

rad / garment

radi - radish

radyatè / radiator

radyo / radio

radyografi / x-ray

rafal / gust

rafle / (v) scrape

rafredi / (v) chill

raj / rage

raje / backwoods

raje, rak / bush

raje / weed

rak, brak / acrid

rak / bush

rakbwa / forest

rakomode / mend

rakomode / (v) mend

rakomode / (v) patch

rakonte, relate / (v) relate

rakonte, di / tell

rakonte / narrate

rale soti / withdraw

rale, jemi / moan

rale, tire / pull

rale / draw

rale / extract v

rale / stretch v

rale / take out

rale / zoom

raman / rarely

rame / (v) row

ran / (n) row

randevou / appointment

ranfòse / reenforce

ranje (òganize) / arrange

ranje, repare / repair

ranje / fix

rankontre, kontre ak, fè konesans / (v) meet

rankontre, reyini, koud / join

rankout / (n) meet

ranmase, pran, kanpe / pick

ranmase, trouve / acquire

ranmase / (v) fork

ranmase / gather

ranmi, gwonde / (v) roar

rann kont / find out

rann kont / ascertain

rann souf, egzale / exhale

rann kont / ascertain

rann, tradui (lang) / render

ranni / howl

ranpe, glise / creep

ranpe / crawl

ranpli, akonpli / fulfill

ransè, voryen / buffoon

ranse / dawdle

ranson / ransom

rantre / accede

rantre / access

rantre / access

rantre / get back

rantre / go in

ranvwaye / defer

ranvwaye / dismiss

ranvwaye / expel

ranyon / rag

ranyon / shabby

rape / rasp

rapè / report

rapid (vit) / rapid

rapid / fast

rapid / prompt

rapid / quick

rapid / swift

rapidite / (n) speed

rapidman / quickly

rapistole / (v) to patch, patched

raple, fè sonje / remind

raproche - close adj

rapyese (rakomode) / mend

rara / rural Mardi Gras

ras kabrit / inbred

ras, rasmoun / race (species)

rasanble, kolekte - collect

rasanble / accumulate

rasanble / congregate

rasanbleman / gathering

rasin / root

rasire / reassure

rasmoun / (n) race (species)

rasyon / ration

rat / rat

rate / fail

ratezon / (n) scarcity

rato / rake

ratresi / to shorten, to shrink, shortened

ravaj / (n) ravage

ravajè / destructive

ravaje / ravage

ravèt / cockroach (roach)

ravin, twou / ditch

ravin / ravine

rayi / abhor

rayi / detest

rayi / (v) hate

rayisman, (v) rayi / hate

raz (penitan) / boring

raz / (adj) bore

raz / vague

razè / broke

raze / shave

razwa / razor

razya / raid

razya / (n) raid

rebat / reshuffle

rebèl / rebellious

rebelyon / rebellion

rebò / brim

rechaje / boost

rechèch / research

recho / stove

rèd (san pitye) / callous

rèd (rijid, sèk) / rigid

rèd / (adj) tense

rèd / tough

redui (amensi) / reduce

refere / (v) refer

refigye / refugee

refize (rejete) / (v) reject

refize (bese) / decline

refize / (v) refuse

reflechi (panse, kwè) / think

reflechi (debat) / (v) deliberate

reflechi / ponder

reflechi / reason

refòm / (v) reform

refren / chant

rega (v) gade / look

rega (koutje) / regard

règ / (n) ruler (measure)

regle / take care of

regrèt / (v) sorry

regrete / (v) regret

reinyon / meeting

reisi / succeed

rejè / (n) reject

rejete / reject

rejwenn / recover

rejwi (benefisye) / enjoy

rejyon (zòn) / region

rejyon / zone

reklam (piblisite) / advertisement

reklamasyon / (n) claim

reklame / reclaim

rekòlt / crop

rekòlte / harvest

rekomandasyon / recommendation

rekòmande / recommend

rekòmande / urge

rekomanse / (v) recommence

rekonesans / gratitude

rekonfòte / (v) comfrot

rekoni / known

rekonpans / (n) reward

rekonpanse / (n) reward

rekreyasyon / (n) recess

rekrite / enroll

relasyon / relation

relate / (v) relate

rele fò / (v) shout

rele sou / rebuke

rele (kriye) / yell

rele nan / call at

rele / call

relijye / religious

relijyez (mamè, chèsè) / nun

relye / (v) link

rem (tay) / waist

remak / (n) remark

remake / (v) remark

remèd (tretman) / (n) cure

remèd - remedy n

remèt, rann, tradui (lang) / render

remèt / remit

remèt / submit

remò / remorse

remonte (rechaje) / boost

ren / kidney

rèn / queen

renmen / (v) like

rennen (frennen, kontrenn) / (v) constain

rense / rinse

renye / deny

repa / meal

repare / repair

repase / (v) review

repati (lote) / allot

repete (fò) / prominent

repete / (v) repeat

repitasyon / reputation

repo / rest

reponn / (v) answer

reponn / (v) reply

reponn / respond

repons / (n) answer

repons / response

repoze (rete) / rest

repran (rejwenn) / recover

repran / take back

represyon / repression

reprezantatif / representative

reprezante / (v) represent

reprimande (rele sou) / rebuke

reprimande (chatye, joure) / (v) castigate

reprimande / punish

reprimande / scold

reprize / darn

repwodiksyon / reproduction

rès (repo) / (n) rest

resan (ajou) / up-to-date

resan / recent

resèpsyon / reception

resevwa / receive

resi (egzak) / precise

residans / residence

resipwòk / mutual

resite / (v) recite

resò, sous / spring

resous / resource

respè / respect

respekte / abide

respekte / (v) respect

respekte / venerate

respire / breathe

responsab / responsible

responsabilite / responsibility

restan / (n) remain

restan (rès, repo) / (n) rest

restavèk (bòn) / servant

restavèk / (n) domestic

restavèk / maid

restoran / restaurant

restrenn / restrict

retade / delay

retade / postpone

rete (stòp) / cease

rete / live

rete / remain

rete / (v) rest

rete / stay

rete / stop

retire (rale soti) / (v) withdraw

retire (wete) / remove

retire (pouse soti) / eject

retire / exclude

retire / exclude

retounen / return

retresi / shrink

rèv / dream

revandike / assert

revanj / revenge

revann / (v) resell

reve / dream

revele (devwale, gaye) / reveal

reversebacon / back

revèy (lòlàj) / clock

reveye (eksite) / arouse

reveye / (adj) awake

reveye / rouse

reveye / (v) wake

revi, revisyon / review

revisyon / review

revize / revise

revoke / (v) fire (fired)

revoke / impeach

revoke / impeach

revolvè (kanno) / gun

reyalite / reality

reyalizasyon / attainment

reyalize (reyisi, akonpli) / achieve

reyalize / realize

reyèl (tout bon) / real

reyini, koud / join

reyini (rasanble) / congregate

reyini (koud) / join

reyini / convene

reyini / convene

reyisi (akonpli) / achieve

reyisi / prosper

reyisi / prosper

reyon / beam

reyon / ray

rezaj / omen

rezen / grape

rezève - reserved

rezilta / outcome

rezilta / result

reziste (sipòte) / (v) withstand

reziste / resist

rezon / cause

rezon / (v) reason

rezonab / reasonable

rezone (reflechi) / (v) reason

rezone / (v) clang v

rezoud (solisyone) / solve

ri jòn / grin

ri anbachal / chuckle

ri (lari) / street

ri / laugh

riban (v. gade) / loop

riban / band

riban / ribbon

rich / rich

richès (fòtin) / fortune

rid / (v) wrinkle

ridikil / (v) ridicule

rido / curtain

rijid (sèk) / rigid

rilaks (detann) / relax

ripya (kras) / stingy

riral / rural

risk (istwa dròl) / adventure

riske / (v) venture

rivaj / (n) coast

rive / attain

rive / attain

rive (reyisi) / prosper

rive (reyisi) / prosper

rive (pase) / occur

rive (pase) / happen

rive (jwenn) / (v) reach

rive / arrive

rive / befall

rivyè (flèv, dlo, larivyè) / river

rivyè / creek

rivyè / stream

rize (abil) / (adj) crafty

rize (sounwa) / sly

rize / astute

rize (koken) / artful

ro / tall

ròb / (n) dress

ròb / gown

ròch (galèt) / rock

ròch / stone

rode / (v) prowl

ròl / (n) cast

ròl / quaint

roma / lobster

roman / novel

romans / romance

ron (ansèk) / circular

ron / (adj) round

ronbe / wane

ronfle / (v) snore

ronje (ran) / (n) row

ronm / rum

ront (dezonè) / (n) shame

ront / ashamed

ront / blush

ront / blush

rote (vomi) / belch

rou (fant) / cavity

rou / wheel

rouj / red

rouji (ront) / blush

roule / (v) roll

roulo / (n) roll

rousi (boule) / scorch

rout / road

rout / (n) route

routine / routine

rouy / (n) rust

rouye / corrode

rouye / (v) rust

rouye / rusty

roz / pink

roz / rose

ruin / (v) ruin

ruine / (v) ruin

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |