C

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

C


C ~ Kreyol pronunciation ( se/ce )

( as in ce in cell )


cab / taksi

cabbage / chou

cabin / kabin

cable / kab, telegram

cache / kachèt

cadence/ kadans

cafe / kafe, bwat

cage / kalòj

cake / gato

calamity / kalamite

calculate / kalkile

calf / ti bèf

California / Kalifòni

call / v rele

call 555-5555 / rele nan 555- 5555

callous / di, rèd, san pitye

calm / kalm

camel / chamo

camera / kamera, kodak

camp / n kanpman

camp / v desann, poze pye

campaign / kanpagn

can / n kanistè

can / v kapab

cancel / anile

cancer / kansè

candid / fran

candidate / kandida

candle / chandèl

candy / sirèt, bonbon

cane / kann

canteen / kantin

canvas / n twal

cap / berè

capable / konpetan

capacity / kapacite

capital / kapital

caption / antèt, lejand

captious / acheval, manyak

captivate / kaptive

captive / kaptif

capture / v kaptire, bare

car / oto, machin, vwati

carcass / kakas

card / kat, kat jwe

cardigan / vès

cardinal / kadinal

care / n swen

care / v swanye

career / karyè

careful / atantif, apwofondi

be careful / pinga

caress / n karès

carpet / tapi

carriage / charyo, kabwèt

carrot / karòt

carry / pote

cartoon / komik, desen anime

carve / sizle, skilte

case / ka, kès, bwat

cash / n lajan, kach

cash / adj kontan

casing / anvlòp, aman

casino / kazino

cast / n ròl

cast / v jete, voye

castigate / v reprimande, chatye, joure

castle / n chato

casual / aksidantèl, dezenvòlt

cat / chat

catch / v pran, bare, trape

catch / n lapèch

cater / founi, aprovizyone

cattle / betay

cauldron / chodyè

cause / kòz, lakòz, rezon

caution / prekosyon

cave / kav, gròt

caviar / kavya, ze

cavity / trou, fant

cease / sispann, rete, stòp

cede / sede, bay legen

ceiling / plafon

celebrate / selebre

cellar / kav

cemetery / simityè

cent / kòbi; santim ò

center / v trote

center / n ti galope

central / santral

century / syèk

cereal / sereyal

certain / sèten, siswafè, si

certainly / sètènman

certify / sètifye

chafe / v frote, friksyonen, irite

chaff / n bal, pake pay caffer / anmèdan

chagrin / n kontraryete, chagren

chain / n chenn

chained / mare

chair / chèz

chairman / presidan, direkte

chalk / lakre

chamber / chanm

champ / chanpyon

chance / chans

chancel / v titile

chandelier / chandelye

change / n monnen

change / v chanje

chant / n chante, refren

chap / n kaskèt

chap (young man) / jenn gason

chapter / chapit

characteristic / karakteristik

characterization / karakterizasyon

characterize / karakterize

charcoal / chabon

charge / n chaj

charge / v chaje

charity / charite, zèv

Charles / Chal

charm / cham, bèlte

chary / v ezitan, pridan

chase / v kouri dèyè, chase

chaste / adj tifi

chat / v koze

cheap / bon mache

cheat / v vole, tronpe

check / v verifye

check / n chèk

checker / chekè

cheek / figi, po figi, jou

cheer / v ankouraje, aplodi

cheese / fromaj

chemistry / chimi

cherish / pran swen

cherry / seriz

chess / echèk

chest / n pwatrin

chew / v moulen, mache, kraze

chew gum / v. manje chiklet

chicken / poul

chief / chèf

child / pitit, timoun

chill / v rafredi

chimney / chemine

chin / manton

china (porcelain) / pòslèn chink / v trenke

chocolate / chokola

choice / chwa, preferans

choke / n toufe

choose / chwazi

chop / v tranche, koupe

Christmas / Nwèl

chuck / v flanke deyò

chuckle / ri anbachal

chum / zanmi, patnè

chump / v blòk

church / legliz

cigarette / sigarèt

cinder / sann

cinema / sinema

circle / sèk

circular / ron, ansèk

circumstance / sikonstans

circus / sirk

citadel / sitadèl

citizen / sitwayen

city / vil, lavil

city hall / lakomun

civic / sivik

civil / sivil

claim / n reklamasyon

clammy / mwat

clamp / n kranpon

clang / v sonnen, rezone

clap / v aplodi, bat bravo

clarify / v eklèsi, klarifye

clasp / n agraf

class / klas

classic / klasik

clause / n propozisyon

claw / n grif

clay / tè glèz, ajil

clean / adj pròp clean / v netwaye

clear / adj klè, transparan, nèt

clear / v debarase

cleave / fann

clement / gen pitye

clench / v mare, sere, ponyen

clergyman / klèje

clerk / komi

clever / entelijan

cliff / falèz

climb / granpe

cloak / n mask

clock / revèy, lòlàj

clod / bit tè

close / v fèmen close / adj raproche

cloth / twal

clothe / abiye

clothes / rad

clothing / rad

cloud / nuaj, nyaj

clump / n touf

clumsy / adj gòch, maladwa

cluster / grap

coal / chabon

coarse / koryas

coast / n rivaj

coast / v desann sou roulib

coat / n manto

coat / v kouvri ak kouch

coax / v kajole

cobweb / fil arenyen

cock / n kòk

cock / v ame, branche

cockpit / gagè

coddle / v dòlote

coefficient / koefisyan

coerce / kontrenn

coffee / kafe

coffin / sèjèy

cognac / konyak

cohabit / v koabite

coin / n monnen

coincidence / konyensidans

Coka-cola / koka kola

cold / n fredi

cold / adj. frèt

collaborate / v kolabore, soutni

collar / kòl, chenn

collect / rasanble, kolekte

college / kolèj

colloquial / familye

colon / kolon, depwen

colonel / kolonèl

colonial / kolonyal

color / n koulè

color / v kolore

column / n kolòn, pilye

comb / peny

come / vini

come in / antre

comfort / n konfò

comfrot / v rekonfòte

comfortable / konfòtab

command / n kòmann

command / v kòmande

commarade / kanmarad

commence / kòmanse

commend / n lòd

commend / v kòmande, òdone

commerce / komès, negòs

commision / komisyon

commit / v komèt

common / komen

communal / kominal

communicate / v kominike

communication / kominikasyon

communion / komunyon

community / kominate

company / konpanyi

compare / konpare

comparison / konparezon

competency test / egzamen konpetans

competition / konkou, konpetisyon

complain / plenyen

complete / v konplete

complete / adj konplè

complicate / konplike

compose / v konpoze

compound / n konpoze, alyaj

comprehend / konprann

comprehension / konprann

comrade / konmarad

conceal / kache

concentrate / konsantre

concentration / konsantrasyon

concept / konsèp

conch / Lambi ( conch shell - Mussel )

Conch: any of various large spiral-shelled marine

gastropod mollusks (as of the genus Strombus)

Native to the Caribbean,( Haitian Foods )

concise / brèf, kout

conclude / konkli

concrete / n siman

concrete / adj konkrè

condemn / kondane

condition / n kondisyon

conditioned / kondisyone

condone / favorize

conduct / v kondui

conduct / n konduit

confetionery / n sirèt

confess / v konfese

confident / asire, gen konfyans

confirm / konfime

conform / v konfòme

conform / adj konfòm

confused / adj egare, gaga, mele

confusion / konfizyon

congest / v bloke, konjeste, bouche

congratulate / fè konpliman

congregate / reyini, rasanble

conjecture / n konjekti

conjoin / n konjwen

connect / konekte

conquer / konkeri

conscience / konsyans

conscious / adj gen konesans

consent / konsanti

consider / konsidere

consolate / konsila

console / v konsole

consolidate / konsolide

constant / n konstant

constant / adj konstan, èmanan

constitute / v konstitye

constitution / konstitisyon

constitutional / konstitisyonèl

constain / v rennen, frennen, kontrenn

construct / v konstrui

construction / konstwiksyon

consult / v konsilte, mande konsèy

contaminate / kontamine

contempt / mepri

contend / v deklare, soutni, kenbe

content / adj sanisfè

content / n kontni

contest / n konpetisyon, konkou

continue / kontinye

contort / kontòsyone

contract / kontra

contradict / kontredi

contrary / kontrè, opoze

contravene / kontredi, kontrekare

contribute / kontribye

convene / konvoke, reyini

convenient / pratik

convention / konvansyon

conversation / konvèsasyon, koze

convey / tansmèt

convict / n kondane

convict / v deklare koupab

convince / konvenk

cook (male) / n kizinye

cook (female) / n kizinyè

cool / frèt

cop / jandam

cope / debouye, abitye

copper / kuiv

copy / v kopye

copy / n kopi

cord / n kòd

cork / n bouchon lyèj

corn / mayi

corner / n kwen

corner / v kwense, bare

cornflower / flè mayi

corpse / kadav

correct / adj kòrèk

correct / v korije

correspond / koresponn, ekri

corrode / rouye

corrupt / còronp, visle

cost / v koute

cost / n pri

cotton / koton

couch / kanape

cough / n tous

cough / v touse

council / konsèy

count / n dekont

count / v konte

country (nation) / peyi

county / depatman

couple / n koup, pè

couple / v marye, kole

courage / kouraj

course / n kous

of course / men wi

court / tribinal, lakou

courteous / koutwa

cousin (male) / kouzen

cousin (female) / kouzin

couvenant / n ak1o, konvansyon

cover / n kouvèti, proteksyon

cover / v kouvri

cow / bèf, vach

coward / kapon

crack / n krak, fant

cradle / bèso

crafty / adj rize, abil

cram / v noure, bachote

crash / n fraka

crash / v kraze

crave / anvi

crawl / ranpe

crayfish / kribich

crazy / fou

creak / v krake

cream / krèm

Crease / pli

create / kreye

creature / kreyati, kretyen

credit / n kredi

credit / v kredite

creed / kredo

creek / rivyè

creep / v ranpe, glise

Creole / adj kreyòl

crew / ekip

crib / bèso

crime / krim

cripple / v estropye

cripple / n enfim

crisp / sèk

crook / vòlè

crooked / krochi

crop / rekòlt

cross / kwa

cross / v travèse, kwaze

crow / kònèy

crowd / n foul

crowd / v ankonbre

crucify / v krisifye

crude / adj kri, grosye

cruel / kyiyèl, mechan

cruise / kwazyè

crumb / krout, myèt

crush / v kraze

crust / krout

cry / v kriye

Cuba / Kiba

cult / kilt

culture / kilti, koutcha

cunning / malen

cup / gode

curd / lètkaye

cure / v swanye cure / n remèd, tretman

curious / kirye

curl / pli

currency / lajan

current / adj kouran

current / n kouran elektrik

curse / n malediksyon

curse / v joure, modi

curtain / rido

curve / koub

cushion / kousen

custody / suveyans

cut / v koupe

cute / bèl

cycle (bicycle) / bisiklèt


Kreyol / English

c - CH

caffer / pay

citadel / a massive fortress erected by king Henry Chritsophe

chabon / charcoal

chabon / coal

chache / look for

chadèk / grapefruit

chagren / regret n

chagren / loss

chagren / sorrow

chaj (chaje) / load

chaj / charge

chak / every

chak / each

chak jou / everyday

chak fwa / every time

chak ane (lan) / annual

chalè / heat

chalè / warmth

chalimo / straw

cham (bèlte) / charm

cham / (n) appeal (legal)

cham / appeal

chame (ansòsele) / bewitch

chamo / camel

chanday / sweater

chandèl / candle

chandelye / chandelier

chanje (altere) / alter

chanje (pase) / (v) switch

chanje / change

chanje / shift

chanje / change

chanje / exchange

chanje / vary

chanm / bedroom

chanm / room

chanpiyon (djondjon) / mushroom

chanpou / shampoo

chanpyon / champion

chans / luck

chans / chance

chante / sing

chante / song

chapantye / carpenter

chape (pati) / escape

chape / survive

chapit / chapter

chaplèt / (n) bead

chapo / hat

charite (zèv) / charity

charony / (n) reek

charyo (kabwèt) / carriage

chase (vide) / flush

chase / chase

chase / evict

chase / (v) hunt

chasè / hunter

chat / cat

chato / (n) castle

chatye (joure) / castigate

chè / flesh

chè / meat

chè / precious

chè / dear

chè / expensive

chèche / search

chèche / explore

chèche / fetch

chèche / look for

chèche / seek

chèf / chief

chèfseksyon / sheriff

chèk sètifye / money order

chèk / check

chèk / warrant

chekè / checker

chèlbè / vain

chemen, rout / road

chemen kout / short cut

chemen / path

chemen / way

chemine / chimney

chemiz manch-long / shirt long-sleeved

chemiz / shirt

chen / dog

chenn / chain

chenn / collar

cheri / darling

chèsè / nun

cheval / horse

cheve / hair

chèz / chair

chif (nimewo) / number

chiklèt (v gonmen) / gum

chimi / chemistry

Chinwa / Chinese

chiray / dodge (quick turn)

chire / washed-up

chire (rache) / nack

chirijyen / surgeon

chita / seat

chita / sit

chita bien / fit (fits well)

cho / hot

chode / scald

chodyè / cauldron

chofè / drive

chofè taksi / taxi(cab) driver

chofè (kondiktè) / driver, conductor

chofè / chauffeur

chofè otobis / bus driver

chòk (choke) / shock

chòk (kou) / (n) bump

chòk / blow - shock, bump, impact: trauma

chòk / (n) blow

chofi / heat rash; athletes's foot

chokola / chocolate

chomaj / unemployment

chosèt / socks

chosèt / stockings

chòt (nout kanson) / (n) short

chou nan vinèg / sauserkraut

chou / cabbage

chouchoun / woman's genitals

chouk / stump (tree or human limb)

chuichui / rumor

chuichui / (v) whisper

chouflè / cauliflower

choute / kick

chòv / bald

chòvsourit / bat

chwa (preferans) / choice

chwal (cheval) / horse

chawzi / elect

chawzi / choose

chwazi (eli) / elect

chwazi / select - to choose

còronp (visle) / corrupt

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |