F

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

F


fable / istwa, fab

face / n figi

face / v gade (anfas), afwonte

facile / fasil

fact / verite

fad / kapris

fade / adj fennen

fade / v disparèt

fail / rate

faint / adj pal

fair / adj jis, ekitab

faith / afwa

fake / adj krizokal, djanni

faith / v kapwonnen

fall / v. tonbe

false / fo, pa vre, manti

family / fanmi

famine / famin, grangou

famous / enpòtan, gran

fan / n vantilatè

fan / v souflè

fancy / adj anpenpan

fancy / v imajine

fang / kwòk, dan

fantastic / kokenn

far / lwen

farm / plantasyon, jaden

farmer / kiltivatè; abitan

fart / v pete

farther / pilwen

fascinate / fasine, entrige

fashion / lamòd

fast / vit, rapid

fasten / tache, mare

fat / gra, epè

fate / sò, destine

father / papa, pè

fatigue / fatig

fault / n fòt, defo

fault / bay tò

favor / n favè

favor / v pè

fear / n lapè

fear / v pè

feast / n bambòch, babako

to feast / banbouche

feather / plim

feature / karakteristik, mak

February / fevriye

fee / dwa (ladwann), frè (depans)

feeble / fèb

feed / v nouri, bay manje

feel / santi

feign / fente, pran pòz

fellow / nèg

felon / kriminel

female / adj femèl

female / n fanm

fence / baryè, lantouray

fern / foujè

ferocious / feròs

fertile / donnen, fètil

fetch / chèche

fever / lafyèv

few / kèk

fib / n manti

fib / v bay (fè) manti

fiction / fiksyon

fiddle / v jwe ak

field / teren, jaden

field (career), domain / domèn

fierce / feròs, terib

fifteen / kenz

fifty / senkant

fight / n/v goumen, batay

file / n dosye, dokiman

fill / plen

filthy / sal

final / final

finally / anfen, a la fen, alè ki le, finalman

find / jwenn

find out / rann kont

fine / adj anfòm, fen

fine / n amann

finger / n dwèt

finger / v tate, tripote

finish / fini

fire / n dife

fire / v revoke

firm / adj solid

firm / n entrepriz

first / adj premye

fish / n pwason

fist / n pwen

five / adj senk

fix / ranje

fixed / fiks

flag / drapo

flame / flanm

flash / v klere

flat / plat

flavor / gou

flay / koche

flea / pis, pinèz

flesh / vyann, chè

flight / vòl (avyon)

flinch / v flechi, tresayi

fling / v voye jete

flint / silèks

flip / baskile

flirt / file

float / flote

flock / troup, bann

flood / n inondasyon

flood / v anvayi

floor / etaj

flour / farin

flow / koule

flower / n flè

flower / v fleri

flu / grip

fluent / kouran

fluid / likid

flush / adj kole

flush / c chase, vide

fly / n mouch

fly / v vole

foe / lenmi

fog / bouya

fold / n pli

fold / v pliye

folk / peyi

follow / suiv

fond / fanatik

food / manje

fool / n enbesil

fool / v twompe

foot / pye

on foot / a pye

for / prp pou, paske

for example / pa ekzanp

forbid / defann, pini

force / n fòs

force / v fòse

forecast / v projte

foreign / etranj

foreigner / etranje

foreman / bòs, fòmann

forest / forè, rakbwa

forever / ajamè

forget / bliye

fork / n fouchèt

fork / v ranmase

form / n fòm

form / v fòme

formality / protokòl

former / ansyen

forsake / lage, abandone

fortune / richès, fòtin

forty / karant

forward / adj devan

forward / avanse

foundation / fondman legal

four / kat

fowl / volay

fracture / n frakti

fragile / frajil

frame / ankadreman

France / Frans

in France / an Frans

frank / fran

fraud / fròd

frazzle / kraze, erente

freak / sanzatann

free / lib, gratis

freedom / libète

freeze / glase, konjile

French / franse

French Institue / Enstiti Franse

frequent / souvan

fresh / fre

Friday / vandredi

friend / zanmi

fright / freyè, laperèz

frog / krapo

front / devan

frost / glas

frown / v gwonde, mare min

fruit / fwi

frustration / fristrasyon

fry / fri

fuel / gaz

fulfill / ranpli, akonpli

full / plen

fume / vapè

fun / adj amizan

fun / n amizman

function / v. mache, fonksyone

fundamental / fondamental

funeral / lantèman, fineray

funny / komik

furious / firye

furniture / mèb

further / pilwen

fuss / gaòt, meli melo

future / avni


Kreyol / English


F

fab / (n) pleasantry, joke

fab / (n) detergent

fabnak / plastc sandal, plastic shoe

fabrike / do

fabrike / make

fabrike / (v) make

fabrike / (v) manufacture

fache, deranje, trouble / upset

fache, boude - pout v.

fache, fou - mad

fache - angry

fache - mean

fache - mean adj

fakilte - faculty

faktè - postman

falèz - cliff

familyarize, abitwe - accustom

familye - colloquial

famin, grangou - famine

famin - dearth

fanatik - admirer

fanatik - admirer

fanatik - bigot

fanatik - fond

fanm, fi, madanm, (pl. medanm) - woman

fanm - female n

fanm - wife

fanmi - family

fanmi - parent

fanmi - relative

fann - cleave

fant - cavity

fant - crack n

fant - crack

fant - gap

fantom, zonbi - ghost

farin - flour

farinen - drizzle v

farinen - misty rain

fase - erase

fasil - easy

fasil - facile

fasilite - simplify

fasilman - easily

fasine, entrige - fascinate

fason, jan - manner

fason - approach n

fason - approach

fatig - fatigue

fatig - weariness

fatigan - tedious

fatige - tire v

fatige - tired

fatra - trash n

fatra, dezòd - mess

fatra - refuse n

fatra - rubbish

favè - favor n

favorab - auspicious

favorize - condone

fayit - doom

faz - phase

fè djòlè - bawl

fè prosè - suit v

fè lasisiy - lure

fè konesans - meet

fè jwenn - procure

fè lajan - earn

fè pitit - procreate

fè atansyon - heed

fè lasisiy - entice

fè tèt - get a haircut

fè pati - belong

fè travay - perform

fè sikile - emit

fè egzèsis - drill v

fè kous - race v

fè konesans - acquaint

fè laviwonn - orbit v

fè kado - give away

fè fache - anger v

fè, fabrike - do

fè jouda - peep v

fè ront - humiliate

fè konfyans - trust v

fè jwenn - procure

fè djòlè - bawl

fè lajan - earn

fè pè - scare

fè, fabrike - make v

fè apèl, cham - appeal (legal) n

fè sikile - emit

fè santinèl - watch, to keep

fè konpliman - congratulate

fè youn vire - take a walk

fè lasisiy - lure

fè konesans - meet

fè djòlè - brag

fè bab, raze - shave

fè egzèsis, fose - exert

fè sote, pantan - astound

fè lekti - read

fè sonje - remind

fè lajan - earn

fè konesans - meet v

fè djòlè - brag

fè - iron

fèb - bleak

fèb - feeble

fèb - weak

fèjefou, fèsiyo - wink

fèm , solid - solid

femèl chen - bitch

femèl - female adj

fèmen - close v

fèmen, bouche - enclose

fèmen - shut v

fen, file, pike / keen

fen (sauit) / sequel

fen (bout) / end

fen / fine

fen / fine adj

fen / thin

fenèt / window

fennen / fade adj

fennen / wither

fentè (pran pòz) / cunning, clever

fente / to trick, to dupe

fènwa / obscure

feodal / feudal

feròs (terib) / fierce

feròs / ferocious

fèsiyo / wink

fèt (anivèsè) / anniversary

fèt / party

fèt / to be born

fete / celebrate

fètil / fertile

fevriye / February

fèy / leaf, page

ffyèl (bil) / gall

fi, madanm, (pl. medanm) / woman

figi (po figi, jou) / cheek

figi / face

figire (imajine) / (v) picture

fiks / fixed

fiks / steady

fikse (gade fiks) / stare

fikse (kontanple) / gaze

fiksyon / fiction

fil elektrik (kab) / wire (cable)

fil arenyen / cobweb

fil / (n) thread

fil / yarn

filange / mince

filareye / web

file (pike) / keen

file (pwenti, bwòdè, koupe) / sharp

filozòf / philosopher

filozofi / philosophy

filozofik / philosophical

fimen / (v) smoke

fimye / dung

fimye / muck

final / final

finalman / finally

finansyè / financial

fineray / funeral

fini / finish

firye / furious

fis / son

fisèl (kòd) / string

fizi / rifle

fizik / physical

fizyoloji moun / human phisiology

flanbo / bongfire

flanke deyò / chuck (thrown out)

flanm / blaze

flanm / flame

flannen / loaf (v)

flannen / rove

flannen / wander

flè mayi / cornflower

flè, solèy / sunflower

flè / bloom

flè / (n) flower

flèch (javlo) / (n) dart

flèch / arrow

flechi (tresayi) / (v) flinch

fleri / (v) flower

flèv (dlo, larivyè) / river

flote / drift

flote / float

flote / (v) wave

fo (pa vre, manti) / false

fò (entelijan) / smart

fò / brilliant

fo / have to

fò / loud

fò / must

fò / (v) must

fò / prominent

fò / strong

fobou / suburb

fòje / wrought

fòm / (n) form

fòmann / foreman

fòme / (v) form

fòme / machine

fon, byen panse / profound

fon (anba, bounda bough) / bottom

fon / deep

fondamental / fundamental

fondasyon (baz) / base

fondman legal / foundation

fonksyone / (v) function

fonksyone / function

fonn (amalgame) / merge

fonn / melt

fonse (nwa) / dark

forè (rakbwa) / forest

fòs / (n) force

fòs (kouraj, pwisans) / strength

fòs / effort

fose / exert

fòse / (v) force

fòse / strain

fòt, defo / (n) fault

fòt / error

fotèy (dodin) / armchair

fòtin (byen) / wealth

fòtin / fortune

foto, pòtre / photograph

foto, pòtre / (n) picture

fotokopye / xerox

fou / crazy

fou / delirious

fou / insane

fou / mad

fou / oven

fouchèt / (n) fork

foujè / fern

foul / (n) crowd

foumi / ant

founen / bake

founen (pake) / batch

founi (aprovizyone) / cater

founi / (v) supply

foure (etenn) / put

foure (etenn) / put

foure / engage

foure / hide

foure / (v) hide

foure / insert

fourni / provide

fouye / delve

fouye / dig

frabrik (izin) / (n) manufacture

frajil (poud) / brittle

frajil / fragile

fraka / (n) crash

frakti / (n) fracture

fran / candid

fran / frank

Frans / France

franse / French

frape, pouse / (v) bump

frape ak pye / (v) kick

frape / (v) bang

frape / (v) hit

frape / knock

frape / (v) rap

frape / (v) strike

fraz / phrase

fraz / sentence

fre (frèch) / fresh

frè (depans) - fee

frè / brother

frè / expense (s)

frèch / fresh

fredi / (n) cold

fren / breaks (of car)

frennen (kontrenn) / (v) constrain

frèt / cold adj

frèt / cool

freyè (laperèz) / fright

fri / fry

frijidè / refrigerator

friksyonen (irite) / (v) chafe

fristrasyon / frustration

frize / (n) hoot owl

fròd / fraud

fromaj / cheese

frontyè (bòdi, lizyè) / border

frote (friksyonen, irite) / (v) chafe

frote (masaje) / (v) rub

frote / (v) scrub

fuit / leak

fwa / liver

fwa / time (number of time)

fwa di / liver

fwa mou / lungs (of animal)

fwi / fruit

fwote (kòche) / abrade, to rub

fyèl / (n) bile

fyèl / (n) stamina, endurance

fyèl / (n) gall baldder

fyè / proud

fyète / pride

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |