O

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Kreyol [ Haitian Creole ]

Dictionary

O

oak / bwatchèn

oar / zaviron

oat / avwan

oath / sèman

obediet / obeyisan obese / obèz obey / obeyi

object / objè, bagay objective / objektif

obligate / ablije

obliged / blije

oblivious / enkonsyan

obscene / obsèn

obscure / fènwa

observe / obsève

observation / obsèvayon

obsess / obsede

obsolete / demode

obstacle / obstak

obstruct / bare, bouche

obtain / pran, obteni

obvious / evedan, aklè

occasion / okazyon

occupy / okipe, pran

occur / rive, pase

ocean / loseyan

October / oktòb

odd / dròl, enpe

odor / odè, lòdè

of (used very sparingly) / d

of (about a topic) / sou

off / etenn

offend / ofanses

offense / ofans

offer / v ofri

offer / n òf

office / biwo, kabinè

officer / ofisye, jandam

often / souvan

oil / n luil

oil / v luile

OK / se byen

old / vye, aje

olive / oliv

omen / prezaj

on / limen

on (a topic) / sou

on (the day of ) / nan jou ki te (...)-la

once / onfwa, yon sèl fwa

once upon a time / sè tè youn fwa

one / youn, en

one would say / on dire

oneself / prn menm

onion / zonyon

only / sèlman, sèl

onto / prp sou

open / puvri, louvri

operation / operasyon

opinion / opinyon

opportunity / opòtinite

or / oswa, oubyen, osinon, ou

oral / oral

orange / zoranj (fruit), oranj (color)

order / n lòd, kòmann

order / v kòmande

in order / an règ

ordinary / òdinè, banal

ore / minrè

organic / èganik

organization / òganizasyon

origin / orijin

orphan / òfelen

other / lòt

ought to / dwe

our / nou

ours / pan

out / deyò

outcome / rezilta

outdated / demode

outlet / sikisal

outlook / pespektiv

outrageous / ekzòbitan

outside / deyò

oven / fou

over / anro, anlè

overcharge / majore

overcoat / padsi

overcome / ankonbre

overdue / anreta

overflow / debòde

owe / dwe

owl / koukou

own / posede, genyen

owner / proprietè, mèt

ox / bèf

oxtail / ke bèf

oyster / zwit


Kreyol / English


O o - oh!

o diab - to the devil

obeyi - obey

obeyisan - obedient

obèz - obese

objè - object

objektif - objective

objktif - goal

obligatwa - obligatory

obsede - obsess

obsèn - obscene

obsèvayon - observation

obsève - observe

obstak - obstacle

obteni - obtain

odasye, temerè - bold

odè, lòdè - odor

odè -bout

odè

òdinè, selon lizaj - usual

òdinè, banal - ordinary

odiyans - audience

òdone - commend

òdone - commend v

oeng, kripya, ava - avaricious

òf, pari - bid

òf - offer n

ofans - offense

ofanses - offend

òfelen - orphan

ofisye, jandam - officer

ofri - offer v

og - note (v)

òganizasyon - organization

òganize - arrange

ogmantasyon, (v) ogmante - increase

ogmante - add

ogmante - increase (v)

òj - barley

ojis - exactly, precisely

okap - Cap-Haitien (location)

okay - Les Cayes (location)

okazyon - occasion

okenn kote - nowhere

okenn - none

okèt - hiccup

okipe, pran - occupy

okipe, afere - busy

okipe - handle (v)

okipe - handle

okouran - abreast

oktòb - October

òl - hall

olay - fowl

olèj - college

oliv - olive

olye - instead

òm - shape

omilye - among

omilye - between

omilye - middle adv

on dire - one would say

on moman - awhile

òne, dekore - adorn

onèt, konvnab - proper

onèt - honest

onfle, bonbe - bulge 'v.

onfwa, yon sèl fwa - once

onkal - jar

onlòt, youn lòt - another

onvèsasyon, koze - conversation

onz - eleven

operasyon - operation

opinyon - opinion

opòtinite - opportunity

opoze - against

opoze - contrary

optimis - optimist

oral - oral

oralman - orally

oranj - orange in color

orè - scent

orè - schedule n

orijin - origin

orijine - originate v

orizantal - horizontal

osede - possess

oseyan - ocean

osinon, ou - or

osinon - else

ositou - also

ospitalite - hospitality

oswa, oubyen, osinon, ou - or

oswa - either

otan, kom, menm ak - as

otan - so

ote sèy - mourn

otè, lotè, ekriven - author

ote-desann - go back and forth

otès - hostess

oto, machin, vwati - car

oto - automobile

otobis - bus

òtograf, ètograf - spelling

otorite - authority

otorizasyon - authorization

otorize - allow

otorize - empower

otou, anviron, anviwon - around

ou-menm - yourself

ou - or

ou - you

ou - your

oubyen, osinon, ou - or

oun, endividi - individual (n)

ous - bear

out - August

ouvè (ouvri) - to beat up, (a beat-down)

ouvè (ouvri) - to open, open

ouvè - to turn on (turned on, as in lights)

ouvèti - opening

ouvri - extend

ouvriye, travayè - worker

oval - (n) oval

ozetazini - in the United StatesDownload Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |