S

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Kreyol [ Haitian Creole ]

Dictionary

S


S ~ Kreyol pronunciation ( es ) ( same as english )


sack / n sak

sacrifice / n sakrifis

sad / tris

safe / adj senesòf

safe / n kòfrefò

sail / n vwal

sail / v navige

salad / salad

salary / salè

sale / n lavant

saliva / krache

salmon / somon

salt / sèl

salute / v salye

same / menm

sample / n echantiyon

sand / sab

sandwich / sandwich

sane / lisid

sash / sentiwon

satisfy / v satistè

saturate / satire, boure

Saturday / samdi

sauce / sòssaucer / sokoup

sausage / sosis

save / sove

savior / sovè, lesovè

savor / gou

say / di

scald / chode

sale / balans

scare / efreye, alame, fè pè

scarf / echap

scent / sant, orè

schedule / n orè

school / lekòl

science / syans

scientific / syantifik

scissors / sizo

scold / reprimande

scorch / rousi, boule

score / n skò

scorn / v meprize

scoundrel / kannay

scrape / v grate, rafle

scratch / v grafouyen

screen / ekran

scribble / v madjigridji

scrub / v frote

sea / lanmè, loseyan

seal / n tanpon

seal / v sele

search / v chèche

seat / chèz

second (number)/ dezyèm

second (time) / segonn

secondly / dezyèmman

secret / n sekrè

secretary / sekrite

secure / adj ansekirite

security / sekirite

sedate / andòmi

seduce / sedui

see / wè

seed / grenn

seek / chèche

seem / sanble

seize / sezi

select / seleksyone, chwazi

self / tèt, kò

selfish / egoyis

sell / vann

senate / sena

send / voye

sensational / sansasyonalis

sensationalize / v. sansasyonalize

sense / sans

sensible / sansib

sentence / fraz

separate / adj apa, separe

separate / v separe

separately / separe

September / septanm

sequel / fen, sauit

sequence / sekans

series / seri

serious / serye

serpent / koulèv

servant / restavèk, bòn

serve / sèvi

service / sèvis

settle / v etabli, tabli

seven / sèt

seventy / swadandis

several / plizyè

severe / sevè

sew / koud

sex / sèks

shabby / ranyon

shade / n lonbraj

shadow / lonbraj

shake / v souke

shallow / pa fon

shame / n ront, dezonè

shampoo / chanpou

shape / fòm

share / separe, pataje

shark / rèkin

sharp / file, pwenti

shave / fè bab, raze

she / li

sheep / mouton

sheet / dra

shelf / etajè

shell / koki

shelter / n ladesant, tonnèl

shift / v chanje

shine / klere

ship / bato

shirt / chemiz

shirt long-sleeved / chemiz manch-long

shiver / v tranble (fredi)

shock / n chok

shock / v choke

shoe / soulye

shoot / v tire

shop / n magazen, boutik

shop / v achte

shore / bòdmè

short / n chòt, nout kanson

shoulder / n zepòl

shoulder / v sipòte

shout / v rele fò show / v montre

show / n program

shower / n douch

shower / v. binyin

shrink / retresi

shut / v fèmen

shy / timid

sick / malad

side / n bò, kote

sign / n siy, pankat

sign / v siyen

signature / siyati

silence / silans

silk / swa

silly / enbesil, bèt, komik

silver / ajan, lajan

similar / sanble, genlè menm

simple / senp

sin / n peche

since / depi

sincere / sensè

single / selibatè, grenn

sink / v plonje, koule

sip / v sirote

sister / sè

sit / chita

situation / sitiyasyon

six / sis

sixty / swasant

size / n grosè, dimansyon

skate / monte paten

skew / krochi

skid / patinen

skill / talan

skin / po

skin / v. koche

skirt / jip sky / syèl

slack / n pantlon, kanson

slander / kalomnye

slang / jagon

slap / v souflete

sleek / swa, dous

sleep / v dòmi

sleeve / manch

slice / n tranch

slide / v glise

slightly / toupit

slim / mens

sling / n echap

sling / v voye

slip / v glise

slow / dousman

slowly / dousman

sluggard / adj parese

sly / rize, sounwa

sly fellow / bankoulou

small / piti

smart / fò, entelijan

smash / v kraze

smell / v santi, pran odè

smile / v souri

smoke / v fimen

smoke / n lafimen

smooth / lis

smother / trangle, toufe

smoulder / mijote, konsonmen

snack / n goute

snail / kalmason

snake / koulèv

sneeze / v etènye

snore / v ronfle

snout / djòl, machwè

snow / n lanèj

so / alò, sitèlman, otan

so-so / kan sa

soak / v tranpe

soap / n savon

soap / v savonnen

sob / v kriye

social / sosyal

society / n sosyete, lasosyete

sock / chosèt

soft / mou

soil / v sal

soldier / solda

solemn / solanèl

solid / fèm , solid

solution / n solisyon, tranpe

solve / rezoud

somber / sonm

some / enpe, kèk

some (pl article) / de

somebody / yon moun

somehow / enpòt kijan

something / bayay, kichoy

son / pitit gason, fis

son-in-law / bofis

song / chante

soon / talè

sore / kòkraz

sorrow / chagren

sorry / v regrèt

soul / nanm

sound / son

sound / v. sonnen

soup / soup, lasoup

sour / si

south / sid, nansid

Souteast Asia / Azi di Disès

soviet / sovyetik

sow / v simen

space / plas, espas

Spanish / panyol, panyèl

spare / derechany

sparkle / c klere

speak / pale

special / espesyal

spectacle / spektak, program

speed / n vitès

spelling / òtograf, ètograf

spend / v depanse

spice / zepis

spider / zariyen

spill / devide

spin / vire

spinster / vyèyfi

spirit / lespir, move zèspit / v krache

in spite of / malgre

slendid / splandid

split / v separe

spoil / v gate

spoon / kiyè

spot / tach

spread / v gaye

spring / resò spring (the season) / prentan

square / adj kare

square (plaza) / plas

squash / n joumou, kalbas

squash / v kraze

stage / etap

stair / eskalye

stammer / bege

stamp / n tenm

stamp / v tenbre

stand / v kranpe

stand / n etanda

standard / estanda

star / etwal, setwal

stare / fikse, gade fiks

start / v stat

get started / derape

starve / grangou, mouri grangou

state / n leta, eta

state / v deklare

station / stasyon

statistic / estatistik

status / estati

stay / rete

steady / fiks

steal / vole, vòlè

steam / vapè

steel / asye

steering wheel / volan

step / pa, mach

stew / bouyon

stick / baton

still / gildiv, toujou

stingy / kripya

stocking / ba

stomach / vant, anbativant

stone / ròch

stool / taboure

stop / n stop stop / v estope, rete

store / n boutik, magazen

storm / van, move tan, loraj

story / istwa, kont

story (floor) /etaj

stove / recho

straight / dwat

straight ahead / tou dwat

strain / v fòse

strange / dròl, etranj

strangle / trangle

strategy / estrateji

straw / pay, chalimo

stream / sousdlo, rivyè

street / ri, lari

strength / fòs, kouraj, pwisans

stress / tansyon

stretch / v rale

strict / strik

strike / v frape

string / fisèl, kòd

strong / gen kouraj, fò

structure / estrilti

struggle / n batay, lit, boule

struggle / v lite

stuck / bare

student / elèv

study / etidye

stupid / estipid

stupidity / sòt

subject / sijè

submit / soumèt, remèt

subscribe / v abòne, souskri

suburb / fobou

succeed / reisi

success / siksè

such / kalite, tèl

such a way / tèlman

suck / v souse

suddenly / sanzatann

suffer / v soufri

sugar / sik

suggest / v sijere

suggestion / sijesyon

suicide / n sisid

suicide (commit ...) / v siside

suit / n kostim

suit / v byen tonbe, fè prosè

suitcase / valiz

sullen / mòksis

summer / ete, lete

summon / konvoke

sun / solèy, sole

Sunday / dimanch

sunflower / flè, solèy

sunglasses / youn kat je nwwa

superior / siperyè

supervise / sipevize

supply / v founi

support / v sipòte, soutni

suppose / v sipoze

supreme / siprèm

supreme court / lakou siprèm

sure / sèten, si, asire

make sure / pou pi si

surely / siman

surface / anlè

surgeon / chirijyen

surprise / n sipriz

be suprised / sezi

surrender / v baylegen

survive / siviv, chape

suspect / adj sispèk

suspect / v sispekte

suspend / sispann

suspicion / suspisyon

suspicous / sispèk

swallow / v vale

swear / jire

sweat / sue, swe

sweep / bale

sweet / dous, sikre

sweet potato / patat

swell / anfle

swift / rapid

swim / naje

swimming pool / pisin

swine / kochon

swing / n balansin

swing / v balanse

switch / n switch

switch / v chanje, pase

syllable / silab

Syrian / siryen

syringe / sereng

system / sistèm


Kreyol - English

S

sa tout fason - anyway

sab - sand

sachè - bag

sadepan - that depends, it all depends

safrete - gluttony

saj - wise

sajfanm - midwife

sak - sack n

sakrifis - sacrifice n

sakrifye - sacrifice v

sal resèpsyon - reception room

sal - dirty

sal - filthy

sal - soil v

salad - salad

salè, peròl - wage n

salè - income

salè - salary

salitasyon - greeting

salte - dirt

salte - grime

salye, voye yon kout chapo - salute v

salye - greet v

samdi - Saturday

san pitye - callous

san pitye - callous

san souf - breathless

san, deyò - without

san konesans - unconscious

san limit - boundless

san limit -bountiful

san - blood

san - hundred

sanblans - resemle, likeness

sanble, genlè menm - similar

sanble - to gather together, to seem, appear

sanble - resemble v.

sanble - seem

sandriye - ashtray

sandwich - sandwich

sanisfè - content adj

sann - cinder

sanp - magic

sans - meaning

sans - sense

sansasyonalis - sensational

sansasyonalize - sensationalize v.

sansi, vantouz - leech

sansib - sensible

sansib - tender adj

sant, orè - scent

sante, lasante - health

santi move - reek v

santi, pran odè, pran sant - smell v

santi - feel

santiman - feeling

santral - central

santral - main

santralizasyon - centralization

sanzatann - freak

sanzatann - suddenly

sanzave - ragamuffin

satire, boure - saturate

satistè - satisfy v

sauit - sequel

savann, plato - valley

save - knowledge

savon - soap n

savonnen - soap v

se byen - OK

sè tè youn fwa - once upon a time

sè - sister, (Ti-sè - little sister)

sechrès - drought

sede, bay legen - cede

sedui - seduce

segonde - assist

segonn - second (time)

sèjèy - coffin

sèjousi - nowadays

sèk - circle

sèk - crisp

sèk - dry

sèk - rigid

sekans - sequence

sekirite - security

sekrè - secret n

sekrite - secretary

sèks - sex

sèl, annik - only

sèl, pou kont-(pron.) - alone

sèl - lone

sèl - salt

sele - seal v

selebre, fete - celebrate

seleksyone, chwazi - select

selibatè - bachelor

selibatè, grenn - single

sèlman - mere adj

sèlman, sèl, annik - only

selon lizaj - usual

sèman - oath

sèmante - swear

semèn, senmenn - week

sena, lachanm - senate

sen - breast

sen - holy

sendika - union

senk - five adj

senkant - fifty

senkyèm - fifth

senmenn - week

senp - simple

sensè - sincere

senti, sentiron - belt

sentiron - belt

sentiwon - sash

senyen - bleed

separe, pataje - share

separe, detache - apart

separe tè - parcel v

separe - break v.

separe - break

separe - separate adj

separe - separate v

separe - separately

separe - split v

sepedan, poutan, epoutan - however

septanm - September

sere, foure - hide

sere, ponyen - clench v

sere, foure, etenn - put

sere, foure - hide v.

sere - keep

sere - tighten

seremoni, degre - ritual

sereng - syringe

sereyal - cereal

seri - series

seriz - cherry

serye - serious

serye - vital

sèt - seven

sètadi - that is to say

sètaprèmidi - this afternoon

sèten, siswafè, si - certain

sèten, si, asire - sure

sètènman - certainly

sètifika - certificate

sètifye - certify

sevè - severe

sèvi ak - have use for

sèvi - serve

sèvis - service

sèvo, tèt - brain

sèvolan , kap - kite

sevre - wean

sèvyèt - napkin

sèvyèt - towel

sezi, pantan - startle

sezi - be suprised

sezi - seize

sezi - shocked

shè, sheri - dear

sheri - dear

shofe, anime - brisk

si, asire - sure

si - certain

si - if

si - sour

sibi - undergo

sid, nansid - south

sifizan - adequate

sifizan - ample

siflèt - whistle n

sigarèt - cigarette

sijè - subject

sijere - suggest v

sijesyon - suggestion

sik - sugar

sikisal - outlet

siklòn - hurricane

sikològ - psychologist

sikoloji - psychology

sikolojik - psychological

sikolojikman - psychologically

sikonstans - circumstance

sikre - sweet

siksè - success

silab - syllable

silans - hush

silans - silence

silèks - flint

silvouple!, souple! - please!

siman - concrete n

siman - surely

simen - sew (seeds)

simen - sow v

simityè - cemetery

sinema - cinema

sinonim - byword

siperyè - superior

sipevize - supervise

sipliye - beg

sipliye - beseech

sipliye - yearn

sipò - aid

sipò - aid n

sipòte, soutni - support v

sipòte - shoulder v

sipòte - withstand v

sipoze - allude

sipoze - assume

sipoze - suppose v

sipoziyon - allusion

siprann - astonish

siprèm - supreme

sipriz - surprise n

sirèt, bonbon - candy

sirèt - confectionery n

sirk - circus

sirote - sip v

siryen - Syrian

sis - six

sisid - suicide n

siside - suicide (commit ...) v

sispann, rete, stòp - cease

sispann - adjourn

sispann - stop (doing something)

sispann - suspend

sispèk - suspicous

sispèk - suspect adj

sispekte - suspect v

sistans, (v) ede - help

sistèm - system

siswafè, si - certain

sitadèl - citadel

sitèlman, otan - so

sitiyasyon - situation

sitron - lemon

sitwayen - citizen

siveye, veye - watch v

siveye - guard (v)

siveye - guard

siveye - watch for

sivik - civic

sivil - civil

siviv, chape - survive

sivoke - suffocate

siwo - honey

siy, pankat - sign n

siyati - signature

siye - wipe

siyen - sign v

siyifikasyon, sans - meaning

sizle, skilte - carve

sizo - scissors

skarabe - beetle

skilte - carve

skò - score n

sò, destine - fate

sòf, eksepte - barring prep.

sòf - safe, except

sokoup - saucer

solajman, alemye - relief n

solanèl - solemn

solda - soldier

sole - sun

solèy, sole - sun

solèy - sunflower

solid - firm adj

solid - solid

solisyon, tranpe - solution n

solisyone - solve

soloba - snack

somè - peak

somèy - sleep somon - salmon

son - sound

sonj - dream

sonje - remember

sonm - dreary

sonm - somber

sonnen, vante (the wind ...s) - blow v.

sonnen, rezone - clang v

sonnen - ring v.

sonnen - to sound v.

sòs - gravy

sòs - sauce

sosis - sausage

sosyal - social

sòsyè - witch

sòsye - wizard

sosyete, lasosyete - society n

sòt - stupidity

sòti - go out

soti - protrude

sotu - leave

sou kote - mistress

sou la men - handy adv

sou kote - aside

sou kiviv, eveye - alert adj

sou, sous - on top of

sou - drunk

sou sa - horny

sou - of (about a topic)

sou - on (a topic)

soud - deaf

souf - breath, pause or give a rest

souf - puff n

soufle, sonnen, vante (the wind ...s) - blow v.

souflè - fan v

soufle - puff v

souflete - slap v

soufri - ail

soujèm - second cousin; distant cousin

soufri - suffer v

souke - shake v

souke tèt - nod

soukekouche - cheap sleeping mat

soukoup - saucer

soukous - shock, blow, jerking or jolting movement; labor contraction(s)

soulaje, swaye - remedy v

soulaje, diminye - allay

soulajman - relief, consolation

soulay - dizziness, wooziness, light-headed

soule - drowsy; drunk; to mak dizzy or dazed, to be dizzy or dazed

soulezon - tipsiness, slight intoxicatiob

soulye - shoe

soumèt, remèt - submit

sounwa - sly

soup, lasoup - soup

soupi - sigh

soupire - to sigh

soupl - gentle

souple! (silvouplè, sivouplè) - please!

souplès - suppleness

souri - smile v

sourit - mouse

sous, pasdlo, ti rivyè - brook

sous - spring, source. origin

sous, piu - well n

sous - on top of

sousdlo, rivyè - stream

souse, tete - suck v

souse, (sise) - to suck

sousi - brow

sousi - eyebrow

souskri - subscribe v

sousòl - basement

soutèt - above

soutèt - atop

soutèt - up

soutni, kenbe - contend v

soutni - collaborate v

soutni - support v

souvan - frequent

souvan - often

souvni - souvenir

sovaj - brute

sovaj - brute adj

sovaj - wild

sove, chape, pati - escape

sove, mawon - evade

sovè, lesovè - savior

sove - save

sov&egrage; - savior

sovyetik - soviet

spektak, program - spectacle

spesifik - peculiar

splandid - slendid

stasyon - station

stat - start

steril - barren

stop - stop n

stòp - cease

strik - strict

sue, swe - sweat

suèl, paradi - heaven

suiv - follow

suiv - track v

suspisyon - suspicion

swa, dous - sleek

swa - evening

swa - silk

swadandis - seventy

swanye cure - cure v

swanye - care v

sware, swa - evening

swasant - sixty

swaye - remedy v

swè - perspiration, wish, evening

swe - sweat

swèf - thirst

swèf (swaf) - thirsty

swen - care, attention, (pran swan) to care for, (premye swen) first aid

swente - to seep out, ooze; to wet one's pants; to deficate on oneself

sweyay (laswenyaj, laswenyay) - (good) care, treatment

swenyen (swanye, swaye) to care for, look after, nurse, treat medically

swete - wish v

switch - light switch n

swiv - to follow

swivan - the following, next

syans - science

syantifik - scientific

syèk - century

syèl - sky, paradise, heaven

syès (lasyès) nap, snooze, siesta

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |