B

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

B


B ~ Kreyol pronunciation ( Be )( sounds like Bay )baby / bebe

baby / timoun

bachelor / selibatè

back / do

back / revèsbakon / bekonn

backwoods / raje

bacon / la kochon

bad / mal; move

bad weather / move tan

baffle / n. deflektè

baffle / v. deroute

bag / sachè

bagage / bagaj

bake / founen

bald / chòv

bale / n. bal

bale / v. anbale

ball / boul

ball / balon

ballot / bilten vòt

ban / n. entèdiksyon

ban / v. entèdi

band / band

band / riban

band / v. bande

bang / detonasyon

bang / v. frape

banish / bani

bank / bank

banner / banyè

banquet / bivèt, bankè

baptism / batèm

bar / bar, kafe

barber / kwafè

bare / toutouni

barain / afè

bargain / v. machande

bargaining / machandaj

bark / ekòs, po

bark / v jape

barley / òj

barracks / kazèn

barren / arid, steril

barring / prep. sòf, eksepte

barter / tròk, v tròke

base / fondasyon, baz

base / v. baze

basement / sousòl

basin / basen

basket/ panye

basketball/ baskètbòl

bastard / bata

baste / aroze

bat / chòvsourit

batch / founen, pake

bath / beny

bathe / benyen

bathrobe / dezabiye, moumou

bathroom / twalèt

baton / baton

batter / pat pou fri

battery / batri

battle / batay

bawl / braye, fè djòlè

bay / rad, gòlf, bè

beach / plaj

bead / n chaplèt

beam / reyon

bean / pwa (rouj)* bear / lous, ous

beard / bab

beast / bèt (sovaj)* beat / kadans

beat / v. bat, kale

beautiful / bèl

because / paske, akòz

become / vini, tounen

bed / kabann

bedroom / chanm

bee / myèl, abèy

beef / vyann bèf

beer / byè

beet / bètrav

beetle / skarabe

befall / rive

before / avan, anvan

befriend / trete an zanmi

beg / mande, sipliye

beggar / mandyan

begin / kòmanse

beguile / tronpe

behalf / anfavè

behave / konpòte

behind / dèyè

behold / kontanple, gade

being / egzistans, kretyen

belch / rote, vomi

belie / demanti

believe / kwè

bell / klòch

bellhop / gason

bellow / begle

belly / vant

belong / fè pati

below / anba

belt / senti, sentiron

bench / ban, bankèt

bend / pliye, koube

beneath / anba

beneficence / byenfezans

beneficial / benfisyèl

benefit / benefis

benevolent / benevòl

bent over / krocha

berry / grenn

beseech / sipliye

beside / akote

besides / dayè

besiege / asyeje

best / adv. mye, miyò

best / adj. meyè, pi bon

bet / parye

betray / trayi

better / pi bon

betting / parayj

between / ant, nan mitan, omilye

beverage / bwason

beware / mefye

bewilder / dezoryante

bewitch / chame, ansòsele

beyond / lòtbò

bicycle / bisiklèt

bid / òf, pari

big / gro; gran

bigot / fanatik

bile / kòlè

bilingual / bileng

bill / nòt; biye

bind / tavhe, mare, uni

biology / biyoloji

bird / zwazo

biscuit / biskit

bit / kal

bitch / femèl chen

bite / mòde

bitter / anmè

blab / blabla

black / nwa

blade / lam

blame / v. blame, joure

bland / afab, emab

blank / vid, blan

blanket / kouvèti

blaze / flanm

bleach / kloròks

bleach/ v. blanchi

bleak / fèb

bleed / senyen

blessing / benediksyon

blind / adj. avèg

blind / n. avèg, je pete

blissful / byennere

block off one's way / bare

blockhead / ennbèsil, idyo

blood / san

bloom / flè

blot / tach

blow / n. kou, chòk

blow / v. mouche, soufle, sonnen, vante (wind)

blue / ble

bluff / n. blòf

bluff / v. blofe

blush / rouji, ront

board / n. planch

board / v. anbake

boast / vante, fè gam, chante gam

boat / bato, atifisyèl

body / k`o

boil / bouyi

bold / kare, odasye, temerè

bone / zo

bonfire / flanbo

book / n. liv

book / v. arete

boost / remonte, rechaje

boot / bòt

border / frontyè, bòdi, lizyè

bore / v. anniye

bore / adj. raz

boring / raz, penitan

to be born / fèt

borrow / prete

bosom / tete, pwatrin

boss / patron

both / toulede

both and / ni ---- ni

bother / anmède, anbete, traka

bottle / boutèy

bottom / fon, anba, bounda bough / branch

boundless / san limit

bountiful / abondan, jenere

bouquet / boulè flè, odè

bout / atak, peryòd, kriz

bow / adj. bankal

bow / v koube

bowl / bòl

box / n. bwat

boy / gason, ti gason

brace / v. bretèl, atach

brag / vante, fè djòlè, fè gam, chante gam

brain / sèvo, tèt

branch / branch

brass / kuiv, leton

brave / brav

brawl / n. dikisyon

brawl / v. goumen

brawn / misk, musk

brawny / miskle, muskle

bread / pen

break / v. kase, kraze, brize, separe

breakdown / pann

breaks (of car) / fren

breakfast / kolasyon, dejne

breast / tete, sen

breath / alèn, souf

breathe / respire

breathless / san souf

breed / v kwaze, elve

breeze / briz

bribe / kòronp

brick / brik

bridge / pon

brief / adj brèf

brief / n dosye

bright / adj klere, eklere

bright / entelijan, briyan

brilliant / klere, fò

brim / bò, rebò

bring / pote, mennen, chofe

brisk / shofe, anime

brittle / frajil, poud

broad / laj, liberal

broadcast / n emisyon

broadcast / v. emèt, voye

broke / brizurye, razè

broker / koutye

brook / sous, pasdlo, ti rivyè

broom / n. bale

broom/ v. bale

broth / bouyon

brother / frè

brow / sousi

brown / maron

bruise / v mètri

brush / n bròs

brush / v brose

brute / adj brital, sovaj

bud / boujon

budget / bidjè

buffoon / ransè, voryen

bug / n. pinèz, ensèk

build / bati, konstwi

bulge 'v. gonfle, bonbe

bull / toro

bullet / bal

bump / n. chòk, kou

bump / v. frape, pouse

bunch / adj anpil

a bunch / pann

bunsh / grap, pakèt

bundle / pake, lyas

Bureau of Immigration /Biwo Imigrasyon

burglar / vòlè, kanbriyolè

burial / antèman

burn / n boule

burn/ v boule

burst / eklate, pete

bury / antere

bus / bis, otobis

bush / raje, rak

business / afè, negòs, biznis, komès

busy / okipe, afere

but / men

butcher / bouche

butter / n. bè, mantèg

butter / v. bere

butterfly / papiyon

button / bouton

buy / achte

bypass / n. devyasyon

bypass / v kontoune

byword / provèb, sinonim


Kreyol / English


B b

ba / low

bag / ring

bagay / item

bagay / object

bagay / thing

balans / scale

bale / broom

bale elektrik / vaccum cleaner

balon / ball

bamann / bartender

bank / bank

baryè / gate

bat / beat

bato / boat

bay / give

baz / base

bèf / beef

bèf / cattle, cow

bèl / nice

bèl / cute

bèl / pretty

bèl / beautiful

bèlmè / mother-in-law

bèlte / bauty

benefis / benefit

benefis / profit

berejèn / eggplant

bètlanmè / seafood

bètrav / beet

bezwen / need

bezwen prese / urge

bi / purpose

bi / goal

bibliotèk / library

bijou / jewelry

bilding / building

bisiklèt / bicycle

biwo enskripsyon / registrar's office

biwo / office

blad / balloon

blag / joke

blan / white

ble / blue

ble / wheat

blese / wound, cut

bo / kiss

bofis / son-in-law

bòfrè / stepbrother

kokal / jar

bokit / bucket

bòl / bowl

bòn / maid

bon gou / tasty

bon volonte / goodwill

Bondye / God

bone / dull

bonè / early

bonm ak chodyè / pots and pans

bonm / kettle

bonmache / cheap

bòpè / father-in-law

bòpè / stepfather

bòs / employer

bòs seri / locksmith

bòt / boots

bouth / mouth

bouche / butcher

bouche / shut (bouche bouth ou! - shut up!)

boulanje / baker, bakery

boule / burn

boulèt / bullet

boulèt / lotto

boulon / bolt

boulva / boulevard

bous / purse

bous / wallet

boutèy / bottle

boutik / store

boutik jounal / newsstand

bouton pwayè / cufflinks

bouya / fog

bouyi / boiling

bra / arm

branch / branch

braslè / bracelet

brav / brave

briyan / flashy

briye / shine

bwa / wood

bwason / drink

bwat / box

bwi / noise

bwòch / pin

bròs / brush

byen / fine

byen / well

byenke / although

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |