W

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Kreyol [ Haitian Creole ]

Dictionary
W ~ Kreyol pronunciation ( duble-ve )


wade / patoje

wage / n salè, peròl

wager / n paryaj

wager / v parye

wagon / charyo

wail / jemi, rèl

waist / ren, tay, senti

wait / tann

waiter / gason

wake / n veye

wake / v reveye

wake up / leve

walk / v mache

walk / demach :to take a walk - fè youn vire

walking / adj. a pye

wall / mi, panno

wallet / bous

wander / flannen

wane / n dekadans

wane / v ronbe

want / vle, bezwen, anvi

war / lagè

ward / pare, detounen, sal

wardrobe / (l)amwa

warehouse / depo

warm / tyèd

warmth / chalè

warn / prevni, acèti

warning / avètisman

warrant / n manda, chèk

warrant / v garanti

wart / bouton, zanpoud

wash / v lave

wash / n lesiv

wash up / fè twalèt (li)

washable / netwayabe

washbasin / kivèt, lavado

washcloth / sèvyèt twalèt, ti sèvyèt

washing / lavaj; twalèt

washing of pubic region / fè twalèt deba

washtub / benwa, basin

wasp / gèp

waste / n gaspiyaj

waste / v gaspiye

watch / n mont (as in time)

watch / v gade, siveye, veye (as in eye)

watch for / siveye

watch out / pinga!

water / dlo

wave / n vag

wave / v flote

way / jan, chemen

be on one's way / ap rive; an rout

wax / lasi

we / nou, n'

weak / fèb

weaken / febli

wealth / fòtin, byen

weapon / zam

wear / v pote, mete

weariness / fatig

weather / klima, tan

weave / v tise, mare

web / filareye

wedding / maryaj

Wednesday / mèkredi

weed / raje

week / semèn, senmenn

weep / kriye

weigh / peze

weigh anchor / derape

weight / pwa

welcome / n bèlantre

welcome / v byenvini

you're welcome / de ryen

welfare / byennèt

well / n sous, piu

well / adj byen, bon

well then / en ben

as well as / byen ke

werewolf / lougarou

west / lwès, nan lwès

Western Europe / Ewèp Oksidantal

wet / mouye

whale / balèn

wharf / waf

what / kisa

whatever / nenpòt, kèlkeswa

wheat / ble

wheel / rou

when / le, kou, kan, kilè, likè

whence / kidonk

whenever / nepòt kilè

where / kikote, kibò

whet / ile

which / kilès, ke, ki

while / pandan

whim / kapris

whirl / toubiyon

whisky / wiski

whisper / v chuichui

whistle / n siflèt

white / blan

who / kimoun, kilès

whole / antye, tout

wholly / konplètmewhy / poukisa

whore / bouzin

wicked / mechan

wide / laj

width / lajè

widow / vèv

widower / vèf

wife / madanm, fanm

wild / sovaj

will / n volunte

will / v a, av, ava, va

win / v genyen

wind / n van

window / fenèt

wine / diven

wing / zèl

wink / fèjefou, fèsiyo

winner / gayan

winter / livè

wipe / siye

wire / fil elektrik, kab

wisdom / lasajès

wise / saj

wish / v swete

wit / wntelijans, konprann

witch / sòsyè

with / ak, avèk

withdraw / v retire, rale soti

wither / fennen

withhold / kenbe

within / andedan

without / san, deyò

withstand / v reziste, sipòte

witness / n temwen

witness / v ateste, wè

wizard / sòsye

woman / fanm, fi, madanm, (pl. medanm)

wonder / n mèvèy

wonder / v etone

wood / bwa

wool / lenn

word / mo

work / travay

work (to function) / mache

worker / ouvriye, travayè

world / lemonn

worm / vè

worry / n traka

worry / v trakase

worse / pi mal

worth / valè

worthy / merite

wound / n blesi

wound / v blese

wow! / mezanmi! papa!

wrap / vlope

wrestle / lite

wretch / mizè

wretched / mizerab

wring / v tòde, tòdye

wrinkle / n rid, chifone

wrist / ponyèt

write / ekri

wrong / move, mal, pa sa

wrought / fòje


Kreyol / Englishw

wa / king

waf / wharf

waf / harbor

wè / see

wè / (v) witness

wèl / role

wete / remove

wi / yes

wiski / whisky

wntelijans (konprann) / wit

wo / tall

wo / high

wòrbdechanm / robe

wòch / rock

won / round

wont / disgrace

wotè / height

wou / wheel

wou / hoe

wouj / red

woule / (v) fool

woule / fool

woulib / ride

woulo / roller

woup (v. gwoupe) / group

wout / route

wout / road

wout / way

wowoli / sesame

woz / pink

wozèt / bow tieDownload Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |