K

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

K

K ~ Kreyol pronunciation ( Ka ) ( as in cat )


kangaroo / kangourou

karate / karate

keen / fen, file, pike

keep / kenbe, sere

kerosene / kewozin, gaz lanp

kettle, large / chodwon

key / kle

kick / kou, (v) frape ak pye

kid / timoun

kidney / ren

kidney stone / wòch nan ren

kill / tuiye, touye

killer / asasen

kilometer / kilomèt

kin / paran

kind / janti

kindness / jantiyès

kindling / beapen

king / wa

kink / pli, ne

kiss / bo

kitchen / kizin, lakizin

kite / sèvolan , kap

kitten / chat

knack / talan

knave / koken

knee / jenou

kneecap / zo jenou

kneeling / a jenou (ajenou)

kneel down / mete ajenou v.

knife / kouto

knit / brode, trikote

knock / frape

knot / ne

knot / kòde v.

know / konnen

knowledge / konesans, save

known / rekoni

knuckle / jwenti dwèt, oslè


Kreyol / English

k

ka - case (lawsuit)

ka - quarter (fouth)

ka (kès, bwat) - case

ka galon, ka - quart

ka - quart

kab (telegram) - cable

kab - wire

kaba - to finish, finished

kabal - uproar, commotion

kabann - bed

kabare (kabarè) - tray

kabès - (n) head

kabich - (n) bread (large bun)

kabicha - nap, doze off

kabin - cabin

kabinaj bwa - junkwood

kabinè - office

kabrit - goat

kabwèt - carriage

kach - (n) cash

kach - cash, foreskin

kache, sere, foure - hide v.

kache - conceal

kachèt - cache

kachimbo - clay (smoking) pipe

kacho - jail

kadans - beat

kadans - cadence

kadav - corpse

kadejak - rape

kadinal - cardinal

kadna, (v) kadnase, bloke - lock

kadna - padlock

kadnase, bloke - lock (v)

kado, don - gift

kado - present n

kafe, bistro - pub

kafe - bar

kafe, bwat - cafe

kafe - coffee

kafou - intersection

kajole - coax v

kakas - carcass

kal - bit

kalalou - okra, gumbo

kalamite - calamity

kalbas - gourde (food)

kalbas - squash n

kale - beat v.

kale - beat

Kalifòni - California

kalifye - qualify v.

kalite, tèl - such

kalite - attribute n

kalite - quality

kalkile - calculate

kalm - calm

kalmason - snail

kalme - calm v

kalòj - cage

kalomnye - slander

kalonnen - pelt v

kamera, kodak - camera

kamyon - truck

kan sa - so-so

kan, kilè, likè - when

kanape - couch

kanbriyolè - burglar

kandida - candidate

kangourou - kangaroo

kanistè - can n

kanmarad - commarade

kanmenm - indeed

kanna - duck

kann - cane

kannay - scoundrel

kanno - gun

kanpagn - campaign

kanpe - pick v (something up)

kanpe - raise v

kanpman - camp n

kanson - pants

kanson - slack n

kantin - canteen

kantite - quantity

kaoutchou - rubber

kaoutchou - tire n.

kap - kite

kapab - able

kapab - can v

kapacite - capacity

kapital - capital

kapon - coward

kapris - fad

kapris - whim

kaptif - captive

kaptire, bare - capture v

kaptive - captivate

kapwonnen - faith v

karakteristik, mak - feature

karakteristik - characteristic

karakterizasyon - characterization

karakterize - characterize

karant - forty

karate - karate

kare, odasye, temerè - bold

kare - plain adj

kare - square adj

karès - caress n

karòt - carrot

karyè - career

karyè - quarry

kase ande - asunder

kase, kraze, brize, separe - break v.

kase boujon - nip

kase - slim down

kaskèt - chap n

kasròl, bonm - pan n

kat jwe - card

kat fwa - quadruple

kat, kat jwe - card

kat - four

kat - map

katolik - catholic

katreven - eighty

katrevendis - ninety

katye (adj) onka - quarter

kav, gròt - cave

kav - cellar

kavya, ze - caviar

kaw, boustabak - raven

kay - dwelling

kay - house

kazèn - barracks

kazino - casino

kazwèl - timid

ke, ki - which

ke bèf - oxtail

kè, mitan - heart

ke - tail

kèk - few

kèk - some

kèlkeswa - whatever

kenbe, sere - keep

kenbe - catch

kenbe - contend v

kenbe - contend

kenbe - endure

kenbe - hang (in there)

kenbe - hold

kenbe - withhold

kenz - fifteen

kèplen, noze - qualm

kès, bwat - case

kesyon, (v) kesyone - question

kesyon, lyezon - affair

kesyone - question (v)

keyi - pluck

ki - which

Kiba - Cuba

kibò - where

kichoy - something

kidnape, anlve - abduct

kijan, kòman - hoe

kijan - how

kikote, kibò - where

kilè, likè - when

kilès, ke, ki - which

kilès - who

kilomèt - kilometer

kilt - cult

kilti, koutcha - culture

kiltivatè; abitan - farmer

kimoun, kilès - who

kirye - curious

kisa - what

kite, lese, pati, sotu - leave

kite, lage - let v.

kite, lage - quit

kite - abandon

kite - break up (relationship) v.

kiyè - spoon

kizin, lakizin - kitchen

kizinye - cook (male) n

kizinyè - cook (female) n

klakxonn - horn

klarifye - clarify v

klas - class

klase - range v

klasik - classic

klè, transparan, nèt - clear adj

klè, kare - plain adj

klè - distinct

klè - explicit

kle - key

klèje - clergyman

klere, eklere - bright adj

klere, fò - brilliant

klere, briye - shine v.

klere - light up

klere - flash v

klere - sparkle c

klik - gang

klima, tan - weather

klòch, kòch - bell

kloròks - bleach

klou, (v) kloure - nail

kloure - nail (v)

knoje - holiday

kò kraze - lassitude

kò - body

kò - self

koabite - cohabit v

kòb - money

kòbi; santim ò - cent

kòch - bell

kòche, rape - rasp v

kòche - abrade

koche - flay

koche - skin v.

kochon - hog

kochon - pig

kochon - pork

kochon - swine

kòd - cord n

kòd postal - zip code

kòd - rope

kòd - string

kodak - camera

kòde - plait v

kodenn - turkey

koefisyan - coefficient

koèsan - merchant

kòf - trunk

kòfrefò - safe n

koka kola - Coka-cola

kòk - coconut

kòk - rooster

koken - artful

koken - knave

koken - rascal

kokenn - fantastic

koki - shell

kòkraz - sore

kòl, chenn - collar

kola - kola

kolabore, soutni - collaborate v

kolasyon, dejne - breakfast

kole zorèy - perk up ones ears

kole, ajoute - append

kòlè, kout san - anger n

kole - attach

kòlè - bile

kole - couple v

kole - couple

kole - flush adj

kole - glue v.

kole - piece v

kolekte - collect

koli - pack n

kolon, depwen - colon

kolòn, pilye - column n

kolonèl - colonel

kolonyal - colonial

kolore - color v

kolore - dye

kom, menm ak - as

kòman, konbyen - how much

kòman - hoe

komandan - commander

kòmande, òdone - commend v

kòmande - command v

kòmande - lead

kòmande - order v

kòmande - rule v

kòmann - command n

kòmann - order n

kòmanse - begin

kòmanse - commence

komen - common

komès, negòs - commerce

komèt - commit v

komik, desen anime - cartoon

komik - funny

komik - silly

kominal - communal

kominate - community

kominikasyon - communication

kominike - communicate v

komisyon - commission

komisyon - purchase

komisyon - purchase n

kòmsi - as if

komunyon - communion

kon sa - as that

kon - like

kòn, klakxonn - horn

konbit, rasanbleman - gathering

konbyen - how many

konbyen - how much

kondane - condemn

kondane - convict n

kondi - pipe v

kondiktè - driver

kondisyon - condition

kondisyone - conditioned

kondui - conduct v

kondui - drive

konduit - conduct n

konekte - connect

konesans, save - knowledge

konesans, zanmi - acquaintance

konesans - understanding

konèy - advice

kònèy - crow

konferans - conference

konfese - confess v

konfime - confirm

konfiti - preserve n

konfizyon - confusion

konfò, amenajman - amenity

konfò - comfort n

konfòm - conform adj

konfòme - conform v

konfòtab - comfortable

konfwonte - confront v.

konjekti - conjecture n

konjeste, bouche - congest

konjeste, bouche - congest v

konjige - conjugate

konjile - freeze

konjwen - conjoin n

konkeri - conquer

konkli - conclude

konklizyon - conclusion

konkou, konpetisyon - competition

konkou - contest n

konkou - contest

konkrè - concrete adj

konmarad - comrade

konn - used to

konnen - know

konomi domestik - home economics

konpanyi - company

konpare - compare

konparezon - comparison

konpayon - escort n

konpetan - capable

konpetisyon, konkou - contest n

konpetisyon - competition

konplè - complete adj

konplete - complete v

konplètmen - wholly

konplike - complicate

konplike - elaborate adj

konplote - plot v

konpòte - behave

konpòtman - behavior

konpoze, alyaj - compound n

konpoze - compose v

konprann, konpreyansyon - comprehension

konprann - comprehend

konprann - understand

konprann - wit

konpreyansyon - comprehension

konsa menm, vrèman - really

konsa - like this/that

konsanti, dakò - agree

konsanti - consent

konsantrasyon - concentration

konsantre - concentrate

konsekan - important

konsèp - concept

konsèy - council

konseyev - advisor

konsidere - consider

konsidere - regard v

konsila - consolate

konsilte, mande konsèy - consult v

konsole - console v

konsolide - consolidate

konsonmen - smoulder

konstan, èmanan - constant adj

konstant - constant n

konstitisyon - constitution

konstitisyonèl - constitutional

konstitye - constitute v

konstrui - construct v

konstwi - build

konstwiksyon - construction

konsyans - conscience

kont, opoze - against

kont, (v) jistifye, eksplike - account

kont - enough adv

kont - enough

kont - story

kont - tale

kontamine - contaminate

kontan, ere - happy

kontan - cash adj

kontan - glad

kontan - jolly

kontanple, gade - behold

kontanple - gaze

kontantman, lajwa - joy

konte - count v

kontinye - continue

kontinye - proceed

kontni - content n

kontòsyone - contort

kontoune - bypass v

kontra - contract

kontraryete, chagren - chagrin n

kontre ak, fè konesans - meet

kontre ak, fè konesans - meet v

kontrè, opoze - contrary

kontre - encounter

kontredi, kontrekare - contravene

kontredi - contradict

kontrekare - contravene

kontrenn - coerce

kontrenn - constrain

kontrenn - constrain v

kontribye - contribute

kontrole, egzamine - examine

kontrole - inspect

konvalesans - remission

konvansyon - convention

konvansyon - couvenant

konvansyon - couvenant n

konvenk - convince

konvnab - proper

konvoke, reyini - convene

konvoke - summon

konvwate - lust

konyak - cognac

konyensidans - coincidence

kopi - copy n

kopye - copy v

kòrèk - correct adj

koresponn, ekri - correspond

koridò, òl - hall

korije, revize - revise v

korije - amend

korije - correct v

kòronp - bribe

koryas - coarse

kostim - jacket

kostim - suit

kòt, zokòt - rib

kòt a kòt - side by side

kote, andwa - place n

kote - side n

koton - cotton

kou, (v) frape ak pye - kick

kou, kan, kilè, likè - when

kou ( a hit with a stick = kou d baton) hoarse -

hit n kou, chòk - blow n. kou - bump n. kou -

bump kou - neck

kou - time

koub - curve

koube - bend

koube - bow v

kouche, etann, blayi - lay

kouche - go to bed

kouche - set (the sun ...s)

koud, (seeds) simen - sew

koud - elbow

koud - join

koukou - owl

koukouy - firefly

koulè - color n

koule - dive

koule - flow

koule - leak v

koule - run down v.

koule - sink v

koulèv - serpent

koulèv - snake

kounye-a - now

kounye-a - presently

koup, pè - couple n

koupab - guilty

koupe swaf - quench (thirst)

koupe, kase boujon - nip

koupe - love, make

koupe - chop v

koupe - cut v

koupe - incise

koupe - interrupt

koupe - sex, to have

koupe - sharp

kouraj, pwisans - strength

kouraj - courage

kouraj - mettle

kouran - fluent

kouran elektrik - current n

kouran - current adj

kourandè - draft n

kouri dèyè, chase - chase v

kouri, prese - hurry

kouri ale bè rout - run away v.

kouri - run

kous - course n

kous - race (contest) n

kousen - cushion

kout - concise

kout san - anger

kout chapo - salute

kout - concise

kout fwèt - lash

kout san - stroke n

kout san - anger n

koutcha - culture

koute - cost v

koute - listen v.

koutje - regard n

kouto - knife

koutpwen - jab

koutwa - courteous

koutye - broker

kouvèti, proteksyon - cover n

kouvèti, bouchon - lid

kouvèti, lenn - quilt

kouvèti - blanket

kouvri ak kouch - coat v

kouvri - cover v

kouzen - cousin (male)

kouzin - cousin (female)

kòz, lakòz, rezon - cause

koze - chat v

koze - conversation

koze - talk n

koze - talk v

krache - saliva

krache - spit v

krak, fant - crack n

krake / creak

kranpe, (up) leve-kanpe - stand v

kranpon / clamp

krapo - frog

kras, pousyè, salte - dirt

kras - filth

kras - stingy

kravat / (n) tie

kraze, brize, separe - break v.

kraze, toufe - quash

kraze, erente - frazzle

kraze-brize - evil, to d

kraze - crash

kraze / (v) crush

kraze - destroy

kraze / (v) mash

kraze - mash

kraze / (v) run over

kraze / (v) smash

kraze / (v) squash

kre - hollow

kredi / (n) credit

kredite / (v) credit

kredo - creed

krèm - cream

kretyen, etan - being

kretyen, etan - being

kretyen vivan - human being

kretyen - Christian

kretyen - creature

kreyati, kretyen - creature

kreye - create

Kreyòl natif natal / authentic Creole

kreyòl - Creole

kreyon - pencil

kri, grosye - crude adj

kri - raw

kribich - crayfish

krich - jug

krich - pitcher

krim - crime

kriminel - felon

kripya, ava - avaricious

krisifye / (v) crucify

kriye / (v) cry

kriye / (v) sob

kriye - weep

kriye - yell

kriz - bow

krocha - bent over

krochi - askew

krochi - crooked

krochi - skew

krout, myèt - crumb

krout - crust

krout - rind

ksite - excite

kuis - thigh

kuiv, leton - brass

kuiv - copper

kwa - cross

kwafè - barber

kwaze, elve - (v) breed

kwaze - (v) cross

kwaze - cross

kwazyè - cruise

kwè - believe

kwè - think

kwen, bout - edge

kwen - (n) corner

kwense (bare) / (v) corner, to squeeze

kwi (tchwi) / (n) leather

kwi / (n) calabash bowl

kwis / (n) thigh

kwit tèt / scalp

kwit / cook, cooked

kwiv (kuiv) / copper

kwochèt / tripping

kwochèt / (n) hook (of doors)

kwochi / crookedly

kwòk, zen, (v) kwoke / hook

kwòk, dan / fang

kwoke / embrace

kwoke / hang up

kwòt-kwòt / croak (frog sounds)

kwoke / (v) hook

kyiyèl (mechan) / cruel

kyòs / (n) kiosk

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |