E

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

E


each / chak

eager / enterese

eagle / èg, malfini

ear / zòrèy

early / bonè, annavans

earn / genyen, posede, fè lajan

earnest / bònfwa

earring / zanno

earth / latè, tè

ease / lèz

at ease / a lèz

east / lès

East Asia / Azi de Lès

Easter / Pak

Eastern Europe / Ewèp de Lès

easy / fasil

eat / manje

echo / eko

economy / ekonomi

edge / kwen, bout

edit / edite

editor / editè

educate / edike

education / edikasyon

eel / zangi

efface / efase

effort / efò, jefò, fòs

egg / ze

eggplant / berejenn

eight / uit

eighteen / dizuit

eighty / katreven

either / nenpòt, oswa

ejaculate / v voye

eject / retire, pouse soti

elaborate / adj konplike

elaborate / v elabore

elbow / koud

elder / granmoun

elect / chwazi, eli

election / eleksyon

electoral / elektoral

electro-chemistry / elektwochimi

elementary / elemantè

elephant / elefan

eleven / onz

eligible / elijib

eliminate / elimine

else / osinon

embarrassment / jenn

embassy / anbasad

embellish / anbeli

embers / tizan

embolden / bay kouraj

embrace / anbrase, kwoke

embroider / brode

emit / emèt, fè sikile

emotion / emosyon

employ / n djòb

employ / v anplwaye

employee / anplwaye

empower / otorize

empty / adj vid

empty / v vide

enclose / fèmen, bouche

encourage / pyete, ankouraje

end / fen, bout

endurance / andirans

enemy / lenmi

energy / enèji

engage / angaje, foure

engine / motè, machin

English / angle

enigma / enigm, magouy

enjoy / jiwi, rejwi, benefisye

enjoy oneself / banboche

enormous / enòm, menmen, papa

enough / adj ase

enough / adv ase, kont

enrage / enève, agase

enrich / anrichi

enroll / anrole, rekrite

ensure / asire

entangle / melanje, mele

enter / antre

enterprise / antrepriz

entertain / amize

entice / v enstige

entice / fè lasisiy

entire / antye, tout

entrails / zantray

entrance / antre, pòt

envelope / n anvlòp

envelope / v vlope

envious / anvye

environment / anviwènman

envy / n anvi

equal / adj egal

equal / v egale

equip / ekipe

equipment / ekipman

erase / efase

erect / adj dwat, vètikal

erect / v drese, monte

errand / lomisyon

error / erè, fòt

erupt / eklate, pete

eruption / eklatman

escape / sove, chape

escort / n konpayon

escort / v eskòte

especial / espesyal

especially / espesaylman

espionage / espyonaj

esquire / avoka

establish / etabli

esteem / estim

estimate n evalyasyon

estimate / v estime, valye

etc. / eksetera

eternal / etènel

evade / evade, sove

evaluation / evalyasyon

evangel / levanjil

evangelize / preche

even / adj egal, jis

even / adv menm

even worse / pi grav

evening / aswè, sware, swa

event / evenman

ever / janm, janmen

every / chak

everybody / tout moun

everywhere / patou

evict / chase

evident / adj evidan, aklè

evil / move

evolution / evolisyon

exact / egzak

exaggerate / egzajere

examine / kontrole, egzamine

example / egzanp

exceed / depase, eksede

except / eksepte, sòf

except / sòf

exception / eksepsyon

exceptional / eksepsyonèl

exchange / n twòk, echanj

excite / eksite

exclude / eskli, retire

execute / egzekite, akonpli

exemplary / egzanplè

exempt / egzan

exercise / n egzèsis

exert / fè egzèsis, fose

exhale / rann souf, egzale

exhaust / n mòflè

exist / egziste

expande / elaji, etann

expect / tann, alatant

expecting / ansent, gwòs

expel / ranvwaye

expense / depans

expensive / chè

experience / n eksperyans

expert / ekspè

explain / eksplike

explanation / eksplikasyon

explicit / ekslisit, klè

explode / eksploze, eklate, pete

explore / eksplore, chèche

explosion / eksplozyon, eklatman

export / n ekspòtasyon

export / v ekspòte

expose / ekspoze

exposition / ekspozisyon

express / eksprime

extend / etann, ouvri

extent / limit

extention / estansyon

exterior / deyò, eksteryè

external / andeyò

extort / peze

extract / n ekstrè, esans

extract / v rale

extraordinary / ekstraòdinè

extreme / akstrèm

extricate / rache

eye / je, zye

eyebrow / sousi

eyeglasses / linèt


Kreyol / English


e è demann - inquire

e - and

ebèje, bay ladesant - (v) lodge

eblouyi, avegle (pete) je - dazzle

ebre - Hebrew

echafo - (chafo, echafoday, chafodaj) -

scaffolding

echanj - exchange

echanj - (n) exchange

echantiyon - (n) sample

echap - scarf

echap - (n) sling

echèk - chess

echwe (chwe) - to end up

èd, sipò - (n) aid

èd ,asistans, (v) ede - help

ede, segonde - assist

ede - (v) help

edikasyon fizik - physical education

edikasyon - education

edike - educate

edite - edit

editè - editor

efarouche, terifye - appall

efase - delete

efase - efface

efò, jefò, fòs - effort

efreyan - hideous

efreye, alame, fè pè - scare

efreye - afraid

èg, malfini - eagle

egal, jis - even

egal - (adj) equal

egale - (v) equal

èganik - organic

egare, enbesil - dummy

egare, gaga, mele - (adj) confused

egare - (adj) dumb

egare - dumb

egou - drain

egoyis - selfish

egu - acute

egui - needle

egzajere - exaggerate

egzak, byen mezire - accurate

egzak - exact

egzak - precise

egzale - exhale

egzamen konpetans - competency test

egzamen - quiz

egzamen - (n) test

egzamine - examine

egzamine - (v) view

egzan - exempt

egzanp - example

egzanp - pattern n

egzanplè - exemplary

egzekite, fè travay - perform

egzekite, akonpli - execute

egzèsis - exercise n

egzistans, kretyen, etan - being

egziste - exist

eke - snap at, to

ekip - crew

ekip - team

ekipe - equip

ekipman - equipment

ekitab - (adj) fair

ekitab - fair

ekla, briye - glitter

ekla - glare

eklate, pete - explode

eklate, pete - erupt

eklate, pete - burst

eklatman - eruption

eklatman - explosion

eklè - lightning

eklere - bright

eklere - (adj) bright

eklèsi, klarifye - (v) clarify

eko - echo

ekonomi - economy

ekore - decorate

ekòs, po - bark

ekran - screen

ekri - correspond

ekri - write

ekriven - author

ekse - vex

eksede, (in) briye - exceed

eksepsyon - exception

eksepsyonèl - exceptional

eksepte, sòf - except

eksepte - barring

eksetera - etc.

eksite - abet

eksite - arouse

ekslisit, klè - explicit

ekspè - expert

eksperyans - (n) experience

eksperyanse - (v) experience

eksplikasyon - explanation

eksplike - account

eksplike - (v) account

eksplike - explain

eksplore, chèche - explore

eksplòtasyon - exploitation

eksploze, eklate, pete - explode

eksplozyon, eklatman - explosion

ekspòtasyon - export

ekspòte - (n) export

ekspoze - expose

ekspozisyon - exposition

eksprime - express

eksteryè - exterior

ekstraòdinè - extraordinary

ekstrè, esans - (n) extract

ekstrè - (n) digest

ekzòbitan - outrageous

elabore - elaborate

elaji, etann - expande

elatriye - and so on

elefan - elephant

eleksyon - election

eleksyon - (n) poll

elektoral - electoral

elektwochimi - electro-chemistry

eleman - data

elemantè - elementary

elèv - pupil

elèv - student

eli - elect

elijib - eligible

elimine - eliminate

elòj - (n praise

elve, drese - (v) rear

elve, apik - high

elve, apik - high

elve - breed

elve - (v) breed

emab - amiable

emab - bland

èmanan - constant adj

èmanan - constant

emèsye - thank

emèt, fè sikile - emit

emèt, voye - (v) broadcast

emisyon - (n) broadcast

emosyon - emotion

en ben - well then

èn, rayisman, (v) rayi - hate

en - one

enbe, arete - detain

enbesil, bèt, komik - silly

enbesil, gaga, egare - (adj) dumb

enbesil - dummy

enbesil - (n) fool

enbesil - imbecile

endeks - index

endepandan - independent

endepandans - independence

endiferan , lwen - aloof

endiferan - austere

endijan - pauper

endike, montre - indicate

endipansab - indispensible

endirèkteman - indirectly

endistriyalizasyon - industrialization

endividi - individual

endividi - (n) individual

endividyèlman - individually

endiyasyon - indignation

enèji - energy

enève, rèd - tense adj

enève, agase - enrage

enevòl - benevolent

enfekte - infect

enfim - (n) cripple

enfim - disable

enfimyè, mis - nurse

enfliyans - influence

enfòm - inform v.

enfomasyon, vansèyman - information

enigm, magouy - enigma

enkapab - unable

enklinasyon - inclination

enkonsyan - oblivious

enkwayab - incredible

enkyetid, anksyete - anxiety

enn - wool

enòm, menmen, papa - enormous

enpas - deadlock

enpasyan - impatient

enpav - loafer

enpe, kèk - some

enpe - little

enpe - odd

enperyalis - imperialist

enplije - implicate

enplore - plead

enplwaye - hire

enposib - impossible

enpòt kijan - somehow

enpòtan, konsekan - important

enpòtan, gran - famous

enpòtans - importance

enpresyon - impression

enpresyone - impress

enpridan - (adj) rash

enprime - print

ensèk - bug

ensèk - bug n.

ensektisid - insecticide

ensilt, (v) joure - insult

ensipòtab - unbearable

ensiste - insist

ensiswatil - amen

ensite, eksite - abet

ensite - incite

enskri - (v) record

enskri - (v) register

enskripsyon elektè - voter registration

enskripsyon - registration

ensolan - insolent

enstale - install v.

enstale - move into (pronoun)

enstantane, (n) moman - instant

enstige - (v) entice

Enstiti Franse - French Institue

enstiti - institute

enstitisyon - institution

enstriksyon, lenstriksyon - instruction

enstriman - device

entansyon - intention

entansyon - purpose

entèdi - (v) ban

entèdiksyon - (n) ban

entèfere - interfere

entelijan, briyan - bright

entelijan - clever

entelijan - intelligent

entelijan - smart

entènasyonal - international

enterese - eager

enterese - interest

entimide - (v) daunt

entrepriz - (n) firm

entrèronp, koupe - interrupt

entrige - fascinate

entwodiksyon - introduction

envante - invent

envite - guest

envite - invite

envizib - invisible

envoke - invoke

epè - dense

epè - fat

epè - thick

epi, e - and

epi - since

epoutan - however

er kondisyone - air conditioning

eran - vagabond adj

erè, fòt - error

erè, (v) perime - lapse

ere - happy

erè - mistake

erente - frazzle

eritaj - inheritance

eritye - inherit

esans - extract

esans - extract n

esè, tantataif - attempt n

eseye - (v try

eskalye - stair

eskize - apologize

esklavaj - slavery

eskli, retire - exclude

eskolè - scholastic

eskòte - (v) escort

eslogan - slogan

espas - space

espere - (v) hope

esperyanse - go through

espesaylman - especially

espesifik - specific

espesyal, patikilye - particular

espesyal - especial

espesyal - special

esplwate - exploit

espontaneman - spontaneously

esprè - deliberate adj

esprè - on purpose

espresyon - utterance

espri, lwa, - god

espri - mind

espyon - spy

espyonaj - espionage

estanda - standard

estansyon - extention

estati - status

estatistik - statistic

estim - esteem

estime, valye - (v) estimate

estime - appraise

estipid - stupid

estope, rete - stop

estraòdinè - uncommon

estrateji - strategy

estrilti - structure

estropye - cripple

eta - (n) state

èt - made

etabli, tabli, (liquid) poze, - (v) settle

etabli - establish

etache - detach

etaj - floor

etaj - story (floor)

etajè - rack

etajè - shelf

etalaj - array

etale - (v) display

etan - being

etanda - (n) stand

etann, ouvri - extend

etann, blayi - lay

etann - expande

etap - stage

etay - detail

ete, lete - summer

etèmine, antete - determined

etènel - eternal

etenn, tranpe, (thirst) koupe swaf - quench

etenn - off

etenn - put

etènye - (v) sneeze

etidye - study

ètograf - spelling

etonan - amazing

etone, siprann - astonish

etone - (v) wonder

etranj - foreign

etranj - strange

etranj - unknown

etranje - alien n

etranje - foreigner

etwal, zetwal - star

etwat, jennen, jis - narrow

etwi, kraze - destroy

evade, sove, mawon - evade

evalue, estime - appraise

evalyasyon - estimate n

evalyasyon - evaluation

evalye - evaluate

evalye - grade

evedan, aklè - obvious

evenman - event

eveye - alert

eveye - alert adj

evidan, aklè - evident adj

evite, anpeche - prevent

evite, detounen - avert

evite - avoid

evolisyon - evolution

Ewèp de Lès - Eastern Europe

Ewèp Oksidantal - Western Europe

Ewopeyen - European

ezespere, atoufè - desperate

ezitan, pridan - (v) chary

ezili - voodoo deity (goddess of love)

ezite - hesitate

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |