M

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

English/Haitian Creole Dictionary

M

M ~ Kreyol pronunciation ( em )

English /Haitian Creole


machine / n machin

machine / v fòme

mad / fache, fou

made / fèt

magic / majik, sanp

madistrate / majistra

magnificent / manyifik

mahogany / akajou

maid / bòn, restavèk

main / prensipal, santral

maintain / mentni

maize / mayi

major / adj prensipal

major / n majò

majority / majorite

make / n mak

make / v fè

male / mal

malice / malis

malign / nuizib

man / mesye, moun, nèg, nonm

manage / dirije, debouye

mango / mango

manifold / manifoul

mankind / imanite, limanite

manner / fason, jan

mansion / mansyo, gro kay

manual / adj manyèl

manual / n liv

manufacture / n frabrik, izin

manufacture / v fabrike

manuscript / maniskri

many / adj anpil

map / kat

March / mas

mark / n mak, tach

mark / v make

market / mache

marriage / maryaj

marry / marye

marsh / marekaj

Martinique / Matia

mash / v brase, kraze

mass / mas

master / v. metrize

match / n alimèt, match

match / v matche

mate / n matlo

mate / v akouple

material / adj materyèl

material / n materyo, matyè

maternity / matènite

mathematics / matematik

matter / matyè, problem

mature / mi, granmoun

May / me

may / mèt

maybe / petèt

me / mwen

meadow / preri

meal / manje , repa

mean / adj move, fache

mean / n mwayèn

mean / v. vle di

meaning / siyifikasyon, sans

means / mwayen

measure / n mezi

measure / v mezire

meat / vyann, chè

medical / medikal

meet / n rankout

meet / v rankontre, kontre ak, fè konesans

meeting / reinyon

mellow / dou, jovyal

melt / fonn

member / manm, manb

menace / n menas

mend / v rapyese , rakomode

mental / mantal

mention / mansyone

merchant / koèsan

mercury / mèji

mercy / pitye

mere / adj sèlman

mere / adv apèn

merge / fonn, amalgame

merit / n merit

merit / v merite

mess / fatra, dezòd

message / mesaj

mettle / kouraj

middle / adv omilye

middle / n mitan

Middle East / Mwayennoryan

might / adv petèt

might / n pisans

mild / mwayen, dous

militia man / milisyen

milk / lèt

mill / moulen

million / milyon

mince / rache, filange

mind / lespri

mine / n min

mine / prn pam

minister / pastè

minor / minè

mint / mant

minute / minit

miracle / mirak

mirror / miwa, glas

misery / mizè

misfortune / malè

misguide / pedi

miss / make

mission / misyon

missionary / misyonè

mist / labrim

mistake / erè

mistress / metrès, sou kote

mistrust / n mefyans

mistrust / v mefye

mix / n melanj

mix / v melanje

mixed up / mele

moan / rale, jemi

mock / moke

model / modil

moderate / modere

moist / imid, mouye

molest / deranje, moleste

moment / moman

Monday / lendi

money / lajan, kòb

monger / pousè dife

monkey / makak

monster / mons

month / mwa

mood / atmosfè, atitid

moon / lalin

more / adj plis

more than / pi plis, pi gran pase

morning / maten

moss / bab panyòl

most / anpil, plis

moth / papiyon lanp

mother / manman

motion / mouvman

motor / motè

mount / mòn

mountain / mòn, montay

mourn / pote sèy

mouse / sourit

moustache / moustach

mouth / bouch

move / deplase

move into / v. enstale (pronoun)

movement / mouman

much / anpil

muck / fimye

mud / labou

mushroom / chanpiyon, djondjon

music / mizik

must / v dwe, fò

must / n nesesite

mute / bèbè

mutton / mouton

mutual / resipwòk

my / mwen

mysterious / mistik


Kreyol / English


M

m - short form of mwen (me)

ma - residue (pulp, grounds)

mab - marble

mabi - (n) a kind of alcoholic beverage

mabouya - (n) lizard

mabyal - in a bad mood

mach - step

machandaj - bargaining

machande - bargain v.

machande - haggle

mache, fonksyone - function v.

mache - market

mache - walk v

mache - work (to function)

machin, vwati - car

machin - machine n

machin - engine

machin - vehicle

machwa (machwè) - jaw

madanm, (pl. medanm) - woman

madanm, fanm - wife

madanm - lady

madi - Tuesday

madichon - curse

madichonnen - to curse, cursed

madigra - Mardi Gras

madigra - a clown, a fool

madigra - a person in custom for Mardi Gras

madivinèz (madivin) - (n) lesbian

madmwazèl - girl (singular)

madre - clever

madriye - (n) beam (wood)

mafweze (mafreze) - wretched

mafya - shady person

magazen, boutik - shop n

magazen - store n

magouy - enigma

magouyè - lucre

maji - magic

majigridji - (v) scribble; fool around

majik, sanp - magic

majistra - magistrate

majò - major n

majore - overcharge

majorite - majority

mak, tach - mark n

mak - feature

mak - make n

makak - monkey

make - mark v

make - miss

mal; move - bad

mal - ache

mal - male

mal - wrong

malad - ill

malad - sick

maladi - disease

maladwa - clumsy

maladwa - clumsy adj

malè - misfortune

malediksyon - curse n

malen - cunning

malerezman - unfortunately

malfini, alfini - hawk

malfini - eagle

malgre, byenke - although

malgre - despite

malgre - in spite of

malis - malice

malkalkile - miscalculate

malmennen - torture v

malonnèt - rudeness

malonnèt - unkind

malpwòp - nasty

maltrete - harm

maltrete - mistreat

malveyan - malevolent

maman poul - hen

mamè, chèsè - nun

manb - member

manch, (v) manyen, touche, okipe - handle

manch - sleeve

manda, chèk - warrant

mande konsèy - consult v

mande, sipliye - beg

mande - ask

mande - demand v

mande - request v.

mandyan - beggar

mango - mango

mani - vice

manifestasyon - manifestation

manifoul - manifold

maniskri - manuscript

manje , repa - meal

manje midi - lunch

manje chiklet - chew gum v.

manje, lanouriti - food

manje midi - lunch

manje - aliment

manje - eat

mank, (v) manke - lack

manke kenbe - almost catch

manke kenbe - almost (almost catch)

manke - lack (v)

manm, manb - member

manman - moth

mannken - puppet

mansyo, gro kay - mansion

mansyone - mention

mant - mint

mantal - mental

mantalite - mentality

manti, boul - lie

manti - false

manti - fib n

mantlè, djòlè - liar

manto - coat n

manton - chin

manyak - captious

manyèl - manual adj

manyen, touche, okipe - handle (v)

manyen - touch v

manyifik - magnificent

mare, bande - tie v

mare, sere, ponyen - clench v

mare min - frown

mare, uni - bind

mare min - frown v

mare - chained

mare - fasten

mare - tie down

mare - unite

mare - weave v

marekaj - marsh

mari - husband

maron - brown

maryaj, sendika - union

maryaj - marriage

maryaj - wedding

marye, kole - couple v

marye - marry

mas, gro moso - lump

mas - March

mas - mass

masaje - rub v

masakre - masacre

mask - cloak n

maske - mask , wear a

mat - dull

matant - aunt

match - match

match - match n

matche - match v

matematik - mathematics

maten - morning

matènite - maternity

materyèl - material adj

materyo, matyè - material n

Matia - Martinique

matlo - mate n

mato - hammer

matyè, problem - matter

matyè - material n

matyè - material

mawon - evade

mayi - corn

mayi - maize

me - May

mèb - furniture

mechan - cruel

mechan - wicked

medikal - medical

medite - meditate

medya - media (news)

mefyans - mistrust n

mefye - beware

mefye - mistrust v

mèji - mercury

mekontantman - discontent

mèkredi - Wednesday

melanj - mix n

melanje, v mele - mix v

melanje, mele - entangle

mele, anbouye - ravel v

mele - confused

mele - confused adj

mele - entangle

mele - mix v

mele - mixed up

mele - tangle

meli melo - fuss

memwa - memory

men wi - of course

men, sepedan, poutan, epoutan - however

men - but

men - hand

men - here

menas - menace n

menas - threat n

menase - threaten v

menm, parèy - alike

menm, parèy - alike

menm ak - as

menm - even adv

menm - same

menm - very (the same)

menmen, papa - enormous

mennen - bring

menòt - handcuffs

mens - slim

mentni - argue

mentni - maintain

mepri - contempt

meprize - look down on

meprize - scorn v

merit - merit n

merite - deserve

merite - merit v

merite - worthy

mesaj - message

mesye, moun, nèg, nonm - man

mèt - may

mèt - owner

mete sou pye - put under way

mete, poze - place v

mete, depoze, sere, foure, etenn - put

mete - get down

mete - wear v

mètkay - host

metòd - method

metrès, sou kote - mistress

mètri - bruise v

metrize - master v.

metye, pwofesyon - profession

metye - trade n

mèvèy - wonder n

meyè, pi bon - best adj

mezi - measure n

mezire - measure v

mi, panno - wall

mi, apwen - ripe

mi - mature

midi - noon

mijote, konsonmen - smoulder

mil - thousand

milisyen - militia man

militan - militant

milyon - million

min - mine n

minè - minor

ministe - minister (government)

minit - minute

minorite - minority

minrè - ore

mirak - miracle

mis - nurse

misk, musk - brawn

miskle, muskle - brawny

mistik - mysterious

misyon - mission

misyonè - missionary

mitan - heart

mitan - middle n

miwa, glas - mirror

miwate - gleam

miyò - best adv

miyò - best

mizè - misery

mizè - wretch

mizerab - wretched

mizik - music

mizik - tune

mo, pawòl - word

mò - dead

mobilizasyon - mobilization

mòde - bite

modèl, egzanp - pattern n

modèl - model

modele - pattern v

modere - moderate

modès - humble

modi - curse v

modi - curse

modi - damn v

modil, modèl - model

mòflè - exhaust n

moke - fun, make .. of

moke - mock

mòksis - sullen

moleste - molest

moman - instant (n)

moman - moment

mòn, montay - mountain

mòn - hill

mòn - mount

monnen - change n

monnen - coin n

monnonk - uncle

mons - monster

monsenyè - archbishop

mont - watch n

montan, total - amount

montan - proceeds

montay - mountain

monte grad - promote

monte paten - skate

monte - ascend

monte - ascent

monte - assemble

monte - erect

monte - erect v

monte - get in a vehicle

monte - go up

monte - lift

monte - ride v

montre, anseye - teach

montre - impart

montre - indicate

montre - indicate

montre - instruct

montre - point v

montre - show v

moso, pyès - piece n

moso, pyès, pati - part

motè, machin - engine

motè - motor

motive - motivate

mou - soft

mouch - fly n

mouche - blow (your nose)

mouchwa - handkerchief

moulen - grind

moulen - grinder

moulen - mill

mouman - movement

moumou - bathrobe

moun mòn - hillbilly

moun, nèg, nonm - man

moun, imen - human

moun, pèp - people

moun - person

mouri, mò - dead

mouri grangou - starve

mouri - deaden

mouri - deaden

mouri - die

moustach - moustache

mouton - lamb

mouton - mutton

mouton - sheep

mouvman - motion

mouye, mwat - damp

mouye - humid

mouye - moist

mouye - moist

mouye - wet

move, mal - wrong

move, fache - mean adj

move tan - bad weather

move tan, loraj - storm

move zè - spirit

move - evil

musk - brawn

muskle - brawny

mwa - month

mwat - clammy

mwat - damp

mwatye - half (n)

mwayen, dous - mild

mwayèn - average

mwayèn - mean n

mwayen - means

Mwayennoryan - Middle East

mwen - me

mwen - my

mwenn - least

mwens, mwenn - least

mwens - less

mye, miyò - best adv

myèl, abèy - bee

myèt - crumb

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |