D

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

D


D ~ Kreyol pronunciation ( day )

( sounds like the da in daily )dabble / babote


daddy / papa

daft / idyo, bèt

daily / toulejou

dally / lanbinen

dam / n baraj

damage / n domaj

damage / v domaje

damn / v modi

damp / mouye, mwat

dance / n dans

dance / v danse

danger / danje

dare / v defye, bay gabèl

dark / fonse, nwa

darling / cheri

darn / v reprize

dart / n flèch, javlo

dart / v plonje

dash / v detale

dash / n priz

data / done, eleman

date / dat

daughter / pitit fi, tifi

daunt / v dekouraje, entimide

dawdle / lanbinen, ranse

dawn / devanjou, avanjou

day / jou, jounen

dazzle / eblouyi, avegle (pete) je

dead / mouri, mò

deaden / amòti, mouri

deadlock / enpas

deaf / soud

deal / v distribye, bay

dear / shè, sheri

dearth / grangou, famin

death / lanmò

debase / abese, avili

debate / debat, diskite

debauch / debòch

debt / dèt

decay / v pouri, dekonpoze

deceive / desevwa, bay koutba

December / desanm

decentralize / desantralize

deception / desepsyon

decide / deside

decision / desizyon

deck / platfòm, pon

declare / deklare

decline / refize, bese

decorate / dekore

decoy / payas

decrease / diminye

decree / dekrè

deed / aksyon

deep / fon

de facto / defakto

default / defo

defeat / v bat, venk

defect / defo fabrik

defense / defans

defer / ranvwaye

definite / definitif

deft / ajil

defy / defye, pini

degree / degre, grad, diplòm

delay / retade

delegate / delege

delete / efase

deliberate / adj esprè

deliberate / v reflechi, debat

delicate / delika

delicious / bon gou

delight / plezi

delirious / delala, fou

deliver / delivre

delve / fouye

demand / n demann

demand / v mande

democracy / demokrasi

democratic / demokratik

demolish / demoli

dense / epè

deny / renye

depart / pati

department / depatman

depend / depann

depict / dekri, demontre

deport / depòte

depose / dechoke

deposit / n depo

deposit / v depoze

depot / depo

deprave / detounen

depress / peze

depth / pwofondè

descend / desann

describe / dekri

desert / dezè

deserve / merite

design / n desen

design / v desine

desire / v ansi, vle

desk / biwo

despair / dezespere

desperate / dezespere, atoufè

despite / malgre

dessert / desè

destiny / destine

destroy / detwi, kraze

detach / detache

detail / detay

detail / v. detaye

detain / kenbe, arete

detect / detekte

deter / anpeche

determined / detèmine, antete

detest / deteste, rayi

detour / detou

devastate / devaste

develop / v. develope

development / developman

device / enstriman

devil / demon, diab

to the devil / o diab

devout / devwe

dew / larouze

diary / jounal pèsonèl

dictionary / diksyonè

die / mouri

differ / pa dakò

different / diferan

difficult / difisil

difficulty / difikilte

dig / fouye

digest / n ekstrè

digest / v dijere

dignity / diyite

diligent / debouya

dilute / delye

dim / pal

dinner / dine

dip / plonje

direct / adj dirèk

direct / v dirije

direction / direksyon

director / direktè

dirt / kras, pousyè, salte

dirty / sal

disable / v deranje

disable / andikape, enfim

disagree / pa dakò

diagreeable / dezagreyab

disappear / v disparèt

disappoint / desevwa

disapprove / dezaprouve

disarray / tètchaje

disaster / dezas

disburse / debouse

discern / dekouvri, disène

discharge / vide

discipline / disiplin

discontent / mekontantman

discord / dezakò

discourage / dekouraje

discover / dekouvri

discredit / v. diskredite

discrete / disrè

discretion / diskresyon

discuss / diskite

disdain / deden

disease / maladi

disgrace / dezonè, wont

to disguise / degize

disguise / digizmann

disgust / degou

dish / asyèt, plat

dismiss / lage, ranvwaye

disorder / dezòd

disown / deposede

dispensary / dispansè

display / v etale

disqualify / diskalifye

dissipate / gaye

distance / distans

distinct / disten , klè

distinguish / distenge

distort / defòme

distract / distrè

distribute / distribye

district / deranje

ditch / ravin, twou

dive / plonje

diver / dayiva

diverse / divès

divide / divize

divorce / divòs

dizzy / gen vètij

do / fè, fabrike

document / dokiman

dog / chen

doll / poupe

dollar / dola

dolphin / dofin

domestic / adj peyi

domestic / n restavèk

Dominican Republic / Dominikani

donkey / bourik

doom / fayit

door / pòt

dormitory / dòtwa

dot / pwen, tach

double / adj doub

double / v double

doubt / n dout

doubt / v doute

dough / pat farin

dove / pijon

down / adv anba

down / v desann

down there / anba-a

downtown / lavil

draft / n kourandè

draft / v anrole

drag / trennen

drain / egou

draw / rale

drawback / dezavantaj

draw near / pròche

dream / rèv

dreary / tris, sonm

dress / n ròb

dress / v abiye

dressed / abyè

drift / flote

drill / n dril

drill / v fè egzèsis

drink / n bweson

drink / v bwè

drip / degoute

drive / kondui

drive / n. promenad

driver / chofè, kondiktè

drizzle / v farinen

drop / n gout

drop / v lage

drought / sechrès

drown / nwaye

drug / dròg

drum / droum

drunk / sou

dry / sèk

duck / kanna

dull / mat

dumb / adj enbesil, gaga

dump / n pil fatra

dump / v jete

dune / pilsab

dung / fimye

during / pandan

dusk / labrin

dust / pousyè

duty / dwa, taks

dwarf / tinen

dwelling / kay

dye / v kolore


Kreyol / English

d

d laprèmidi / in the afternoon

d / of (used very sparingly)

dabò / (adv) first of all

dakò / agree

dal / (n) gutter

dal planche / (n) mold (for pouring cement)

dal / (n) many, much

dal / (n) cement roof

dam / (n) queen (in cards or chess)

dam / lady

dam / dam

damen / (v) to win

damjann / demijohn

damou / love (each other)

damou / (v) love, (be in love)

damou pou / in love with

damye (dam, danm) / checkers (game)

dan / fang

dan / tooth

danje / danger

danje / peril

danre (legim) / (n) produce

danre / goods

dans / (n) dance

danse / (v) dance

dapiyan (vyole) / (v) ravish

daprè / according to

dat / date

dayè / besides

dayiva / diver

de ryen / you're welcome

de / some (pl article)

de / two

debake (atèri) / (v) land

debarase / (v) clear

debarase / rid

debat (diskite) / debate

debat / (v) deliberate

debòch / debauch

debòde (desann) / overflow

debouse / disburse

debouya / diligent

debouya / nifty

debouye (abitye) / cope

debouye / manage

dechikte / jag

dechire / (v) tear

dechoke / depose

deden / disdain

defakto / de facto

defann (pini) - forbid

defann - prohibit

defans / defense

defayans (erè, (v. perime) / lapse

defè / undo

definitif - definite

deflektè - baffle n.

defo fabrik - defect

defo / default

defo / fault n

defo / fault

defòme / distort

defwa / twice

defye (bay gabèl) / (v) dare

defye (pini) / defy

degaje (kenbe) / get along

degize / to disguise

degou / disgust

degoutan (dezagreyab, malpwòp) / nasty

degoutan / abject

degoutan / lousy

degoute / drip

degre (grad, diplòm) / degree

degre / ritual

deja (anko, toujou) / yet

deja / already

dejne / breakfast

dekadans / (n) wane

deklare koupab / convict

deklare (soutni, kenbe) / contend

deklare / affirm

deklare / declare

deklare / (v) state

dekond - tear open

dekonpoze / (v) decay

dekonpoze / decay

dekont / (n) count

dekore / adorn

dekouraje (entimide) / (v) daunt

dekouraje / discourage

dekouvri (disène) / discern

dekouvri / discover

dekrè / decree

dekri (demontre) / depict

dekri / describe

delala (fou) / delirious

delege / delegate

delibere / (v) free

delibere / liberate

delika / delicate

delivre / deliver

delivre / give birth

delivre / rescue

delye / dilute

demach / walk

demand / request

demanjezon (gratèl, (v. grate) / itch

demann / demand n

demanti / belie

demantle / raze

demen / tomorrow

demi (mwatye) / half

demode / obsolete

demode / outdated

demokrasi / democracy

demokratik / democratic

demoli / demolish

demon / devil

demontre / depict

demoralize / abash

dènye / last

depann sou (gen konfyans) / (v) rely

depann / depend

depans (frè) / expense

depanse / spend

depase (eksede, in briye) / exceed

depatman / county

depatman / department

depèch / telegram

depi / ago

deplase / move something

deplase / mouman

deplase / move

deplimen (rache, keyi) / pluck

depo / deposit n

depo / depot

deposede / disown

depòte / deport

depoze (sere, foure, etenn) / put

depoze / (v) deposit

depwen / colon

deranje (moleste) / molest

deranje (trouble) / upset

deranje / (v) disable

deranje / district

deranje / intrude

derape / get started

derape / weigh anchor

derechany / spare

deroute / (v) baffle

desanm / December

desann sou roulib / (v) coast

desann (poze pye) / (v) camp

desann - descend

desann / (v) down

desann / get out (of vehicle)

desann / go down

desann / lose weight

desann / (v) lower

desann / overflow

desann / stay (.. at)

desantralize / decentralize

desè / dessert

desen anime / cartoon

desen / (n) design

desepsyon / deception

desevwa (bay koutba) / deceive

desevwa / disappoint

deside / decide

desine / (v) design

desizyon (jijman) / verdict

desizyon / decision

destine / destiny

destine / fate

destine / fate

dèt / debt

detache / apart

detale / dash

detann / relax

detaye / detail

detekte / detect

deteste (rayi) / abhor

deteste (rayi) / detest

detonasyon / bang

detou / detour

detounen / avert

detounen / deprave

detounen / hijack

detounen / ward

devalize / ransack

devan / (adj) forward

devan / front

devan-dèyè / backwards

devanjou (avanjou) / dawn

devann / ahead

devaste (ravaje) / (v) ravage

devaste / devastate

develope develop

developman / development

devide / spill

devine / guess

devinèt (problèm) / puzzle

devinèt / (n) riddle

devwa / homework

devwale (gaye) / reveal

devwe / devout

devyasyon / (n) bypass

dèyè (bounda) / buttocks

dèyè / after

dèyè / behind

dèyè / (n) rear

deyò (eksteryè) / exterior

deyò / illegitimate

deyò / out

deyò / outside

deyò / without

dezabiye (moumou) / bathrobe

dezagreyab (malpwòp) - nasty

dezagreyab / diagreeable

dezakò / discord

dezaprouve / disapprove

dezas / disaster

dezavantaj / drawback

dezè / desert

dezenvòlt / casual

dezespere / despair

dezespere / lose hope

dezinyen / appoint

deziyen (anchaje) / assign

dezobeyi / violate

dezòd / disorder

dezòd / mess

dezonè (wont) / disgrace

dezonè / (n) shame

dezoryante / bewilder

dezyèm men / used

dezyèm / second (number)

dezyèmman / secondly

di (rèd, san pitye) / hard, callous

di / say

di / tell

diab / devil

dife / fire

diferan / different

difikilte / difficulty

difisil / difficult

difisil / hard (difficult)

digizmann / disguise

dijere / digest

dikisyon / (n) brawl

diksyonè / dictionary

dimanch / Sunday

dimansyon / (n) size

diminye / abase

diminye / allay

diminye / decrease

dine (manje midi) / lunch

dine / dinner

diplòm / degree

diplome / graduate

dire / last

dirèk / direct

direksyon nò (non nò) / north

direksyon / direction

direksyon / (n) range

direkte / chairman

direktè / director

diri / rice

dirije (debouye) / manage

dirije (kòmande) / lead

dirije (kòmande) / (v) rule

dirije / (v) direct

dirije / (v) head

dis / ten

disène / discern

disiplin / discipline

diskalifye / disqualify

diskite (mentni) / argue

diskite / debate

diskite / discuss

diskredite / (v) discredit

diskresyon / discretion

dispansè / dispensary

disparèt / (v) disappear

disparèt / (v) fade

disparèt / vanish

disponib / available

dispoze / do, be about to

disrè / discrete

distan (endiferan) / austere

distans / distance

disten (klè) / distinct

distenge / distinguish

distrè / distract

distribye (bay) / (v) deal

distribye / distribute

diton / proverb

divage (tanpete) / (v) rave

diven / wine

divès / diverse

divès / various

divize / divide

divòs / divorce

diyite / dignity

diznèf / nineteen

dizuit / eighteen

dj senesòf / safe

dj pase / ago

dj krizokal (djanni) / fake

djal / girl

djanni / fake

djin / gin

djip / jeep

djipsi / Gypsy

djòb (travay) / job

djòb / employ

djògin / jogging

djòl (machwè) / snout

djòlè / liar

djondjon / mushroom

dlo (larivyè) / river

dlo / water

do / back

dodin / armchair

dodinen / (n) rock

dokazyon (dezyèm men) / used

dokiman / document

dokiman / file

dokiman / (n) file

dola / dollar

dòlote / coddle

dòlote / (v) pamper

domaj / (n) damage

domaje / (v) damage

domèn / field (career), domain

dòmi / numb

dòmi / sleep

dominasyon / domination

domine / dominate

domine / prevail

Dominikani / Dominican Republic

domino / (n) dominos

don / gift

done (eleman) / data

donk / therefore

donnen, bay / yield

donnen (fètil) / fertile

donte / tame

dosil / well-behaved

dosye (v. note) / log

dosye (dokiman) / (n) file

dosye / (n) brief

dosye / (n) record

dòtwa / dormitory

dou (jovyal) / mellow

doub / (adj) double

doub / (adj) pair

double / double

douch / (n) shower

doulè akouman / labor pain

doulè (lapenn) / pain

doulè (mal) / ache

dous (sikre) / sweet

dous / mild

dous / sleek

dousman / gently

dousman / slow

dousman / slowly

dout / (n) doubt

doute / (v) doubt

douz / twelve

dra (lenn) / linen

dra / sheet

drapo / flag

drese (monte) / erect

drese (kanpe) / (v) raise

drese / (v) rear

dril / (n) drill

dròg / drug

droge, adikte / addict

dròl, etranj / strange

dròl (enpe) / odd

droum / drum

du tou / at all

dwa moun / human rights

dwa, taks / duty

dwa (ladwann), frè (depans) / fee

dwa / law

dwa / rights (legal)

dwat (vètikal) / (adj) erect

dwat / straight

dwat / right (side)

dwe, fò / (v) must

dwe / owe

dwe / ought to

dwèt / (n) finger

dwoge / to protect with magic

dwòl / strange

dyab (djad) / (n) devil

dyann / (n) scream

dyare / (n) diarrhea

dyèt / diet

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |