P

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

P ~ Kreyol pronunciation ( Pe ) ( as in pay )


pace / v apante

package / pakèt

page / paj

pacific / pasifik

pack / n pake, koli

pack / v anpakte, anbale

padlock / kadna

pain / doulè

paint / v pentire

paint / n penti

painting / tablo

pair / n pè

pair / adj doub

pale / pal

palm / pye palmis, plamye

palsy / paralize

pamper / v dòlote

Panama / Pènama

pan / n kasròl, bonm

panic / n panik

panic / v panike

pantry / gadmanje

pants / pantalon

papaya / papay

paper / paye

paradise / paradi

parcel / n palè

parcel / v separe tè

parch / v griye

parent / paran, fanmi

parley / v palmante

parley / n poupale

parole / pawèl

parrot / jako

parsley / pèsi

part / moso, pyès

partake / patisipe

participate / patisipe

participation / patispasyon

particular / espesyal, patikilye

party / pati, fèt

party / pati politik

pass / pase

passenger / pasaje

passion / pasyon

passport / paspò

past / lepase

pastor / pastè

pastry / patisri

patch / n patch, pyès

patch / v patche, rakomode

path / chemen

patience / pasyans

pattern / n modèl, egzanp

pattern / v modele

pauper / pòv, endijan

pavement / pave, asfalt

paw / pat, grif

pawn / plannen

pay / peye

pay attention / gade

pea / pwa

peace / lapè

peach / pèch

peak / tèt, somè

peasant / peyizan, abitan

peck / v beke

peculiar / spesifik

pedal / n pedal

pedal / v pedale

pee / pipi - pese

peek / v gade vit

peel / v kale

peep / v fè jouda

peeve / v irite, anmède

pelt / v kalonnen

pen / plim

pencil / kreyon

penetrate / penetre, antre

people / moun, pèp

pepper / pwav, piman

percent / pousantaj

percentage / pousantaj

perform / egzekite, fè travay

performance / pèfomans

perfume / pafen

perhaps / petèt

peril / danje

periodic / peryodik

periodic table / tablo peryodik

perish / peri

per up ones ears / kole zorèy

permission / pèmisyon

permit / n lisans, pèmi

permit / v pèmèt

perplex / anbarase

persecute / pèsekite

persist / pèsiste

person / moun

personnel / pèsonèl

perspiration / swè

persuade / pèsuade

pet / n bèt kay

petrol / petròl

photograph / foto, pòtre

phrase / fraz

physical / fizik

physical education / edikasyon fizik

pick / v ranmase, pran

pick / n pik

picnic / piknik

picture / n foto, pòtre

picture / v figire, imajine

pie / tat

piece / n moso, pyès

piece / v kole

pierce / pèse

pig / kochon

pigeon / pijon

pile / n pil

pillar / poto, pilye

pillow / zorye

pimple / bouton

pin / n zepeng

pin / v tache

pincers / pens

pinch / v zongle

pine / bwapen

pineapple / anana

pink / roz

pipe / n pip, tiyo

pipe / v kondi

pitcher / krich

pity / n pitye

place / n kote

place / v mete, poze

~take place / pase

placebo / plasebo

placid / trankil

plain / adj klè, kare

plian / n laplenn

plait / n très

plait / v trese, kòde

plan / plan

plane (flat area) / plèn

plane (airplane) / avyon

plant / n plant

plantain / bannan ( food: bannan pezé )

plate / asyèt, plat

play / v jwe

play / n pyèsteyat

plea / n plèd, jistifikasyon

plead / plede, enplore

pleasant / anizan

please / v plè kontante, tanpri

please note / note byen

please! / silvouple!, souple!

pleasure / plezi

pledge / n gaj

pledge / v garanti

plenty / ase, anpil

plot / v konplote

plot (of land) / n pasèl, teren

pluck / deplimen, rache, keyi

plug / v bouche

plug / n priz kouran

plum / prin

plump / gra

plunge / plonje

pneumonia / nemoni

pocket / n pòch

pocket / v anpoche

point / v montre

point / n pwen

poison / n pwazon

poison / v anpwazonnen

poker / pokè

police / polis, lapolis

polite / ploi, janti

political / politikal

politics / politik

poll / n vòt, eleksyon

pond / basen

ponder / reflechi

pool / pisin

poor / pòv

very poor / brizorye

population / popilasyon

pork / kochon

Port-au-Prince / Pòroprens

porter / pòtè

pose / pòz

pose / v. poze

possess / posede

possibility / posiblite

possibly / posib

post / v poste

post / poto

post office / n lapòs

postman / faktè

postpone / retade

pot / po

potato / pòmdetè

potato (sweet potato)/ patat

pour / vide

poverty / povrete

powder / poud

power / n pisans

power / v alimante

practically / prèxke

praise / v glorifye

praise / n elòj

pray / priye

prayer / lapryè

precaution / prekosyon

precede / presede, vin anvan

precious / presye, chè

precise / presi, egzak

predict / predi

prediction / prediksyon

preface / n prefas

prefer / prefer, pito

preference / gou

pregnant / ansent, gròs

prejudice / n prejije

prepare / prepare

presence / prezans

present / adj la, prezan

present / n kado

(be) present / prezante

presently / alèkile, kounye-a

preserve / v prezève

preserve / n konfiti

preside / prezide

president / prezidan

press / v peze

press (news) / n laprès

pretend / pretann

pretty / bèl

prevail / domine

prevent / prevni, evite, anpeche

previous / presedan

price / pri

prick / v pike

pride / fyète

priest / pè, prèt

primary / anpremye

primarily / premyèman

principle / prensip

print / v enprime

prison / prizon

private / prive

probability / pwobabilite

probable / prbab

proceed / kontinye

proceeds / benefis, montan

process / n. pwosesis

proclaim / prklame

procreate / prokreye, fè pitit

procure / bay, fè jwenn

produce / n danre, legim

profane / v. pwofane

profession/ metye, pwofesyon

professor / profesè

proffer / prezante

profit / n profi

profit / v profite

profound / fon, byen panse

profuse / abondan

program / pwogram

prohibit / defann

prolong / prolonje

prominent / repete, fò

promise / n promès

promise / v promèt

promote / avanse, monte grad

prompt / rapid

pronounce / prononse

proof / n prèv

proof / v verifye

proper / onèt, konvnab

property / propriyete, byen

propose / propoze

prosper / prospere, rive, reyisi

protect / proteje

prototype / pwototip

protrude / leve, pouse, soti

proud / fyè

prove / prouve

proverb / provèb, diton

provide / fourni

provided that / pouri ke

prowl / v rode

pub / kafe, bistro

publish / pibliye

puff / n souf

puff / v soufle

puke / v vomi

pull / rale, tire

pulley / pouli

pump / n ponp

pump / v ponpe

punish / pini, reprimande

punishment / pinisyon

pupil / elèv

puppet / poupe, mannken

purchase / n acha, komisyon

purify / pirifye

purpose / entansyon

on purpose / esprè

purse / n bous

purse / v plise

pursue / pouswiv

push / v pouse

put / mete, depoze, sere, foure, etenn

put under way / mete sou pye

puzzle / devinèt, problèm


Kreyol / English

P

pa janm - never

pa sipriz - aback

pa vre, manti - false

pa dakò - differ

pa janm - never

pa fon - shallow

pa dakò - disagree

pa vre, manti - false

pa ekzanp - for example

pa, mach - step

pa kontan - unhappy

pa - by (agent)

pa - not

padsi - overcoat

pafen - perfume

pafwa - sometimes

paj - page (of book)

Pak - Easter

pak - park

pake - batch

pake -chaff n

pake, lyas - bundle

pake, koli - pack n

pake - batch

pakèt - bunch

pakèt - package

pal - dim

pal - faint adj

pal - pale

pale - speak

pale de - speak of

pale, koze - talk v

palè - parcel n

palman - parliament

palmante - parley v

palpite - beat (heart)

pami, omilye - among

pan - ours

panche, apiye - lean

pandan, tandiske - while

pandan twa dènye ane-yo - during the last two

years pandan - during

panik - panic n

panike - panic v

pankat - sign n

pann, kwoke - hang

pann - breakdown

panno - wall

panse, kwè - think

panse - thinking

panse - thought

pant, enklinasyon - inclination

pantalon, kanson - pants

pantalon - trousers

pantan - astound

pantan - startle

pantlon, kanson - slack n

panye - basket

panyol, panyèl - Spanish, hispanic

panzou pouvwa - seize power

papa, pè - father

papa - daddy

papa - enormous

pap - pope

papay - papaya

papiyon lanp - gnat

papiyon lanp - moth

papiyon - butterfly

papye twalèt - tissue

paradi - heaven

paradi - paradise

paralèl - parallel

paralize - palsy

paralize - paralize

paran, fanmi - parent

paran, fanmi - relative

paran - kin

parapè - rail

parapli - umbrella

parayj - betting

parazit, vèmin - vermin

pare, detounen - ward

pare - ready adj

parese - lazy

parese - sluggard adj

parèt, sanble - appear

parèy - alike

pari - bid

paryaj - wager n

parye - bet

parye - wager v

pasaje - passenger

pasdlo, ti rivyè - brook

pasè tout - than all

pase - hand v

pase - happen

pase - happen

pase - iron v

pase - occur

pase - pass

pase - sift v

pase - switch v

pase - take place

pasèl, teren - plot (of land) n

pasifik - pacific

pasifik - peaceable

pasifik - peaceful

pasifikman - peacefully

paske, akòz - because

paske - for

paspò - passport

pastan, lwazi - leisure

pastè - minister (religious)

pastè - pastor

pasyans - patience

pasyel - partial

pasyon - passion

pat zannimo - hoof

pat farin - dough

pat, grif - paw

pataje - share

patat - (sweet) potato

patat - sweet potato

patch, pyès - patch n

patche, rakomode - patch v

patè - garden

pati politik - party

pati, sotu - leave

pati, fèt - party

pati, sotu - leave

pati - depart

pati - escape

pati - part

pati - take off (leave) (fly)

patikilye - particular

patikilyeman - particularly

patinen - skid

patisipe - partake

patisipe - participate

patispasyon - participation

patisri - pastry

patnè - chum

patoje - wade

patou - everywhere

patriyot - patriot

patron - boss

pave, asfalt - pavement

pawèl - parole

pawòl - word

pay, chalimo - straw

payas - decoy

paye - paper

pé etranje - xenophobia (adj)

pè, prèt - priest

pè, efreye - afraid

pè - couple

pè - couple n

pè - father

pè - favor v

pè - fear v

pè - pair n

pèch - peach

peche - fish v

pechè - fisherman

peche - sin v

peche - sin n

pechè - sinner

pedal - pedal n

pedale - pedal v

pèdi - lose

pedi - misguide

pèfomans - performance

pemanans - permanance

pèmèt, otorize - allow

pèmèt - permit v

pèmi - permit n

pèmisyon - permission

pen, bisuit - bread

pen grye - toast n.

pen, (v) flannen - loaf

Pènama - Panama

penetre, antre - penetrate

penitan - boring

pens - pincers

penti - paint n

pentire - paint v

peny - comb

pèp - people

pepinyè - nursery (plant)

peri - perish

perime - lapse (v)

peròl - wage n

peryòd, kriz - bow

peryodik - periodic

pèse - pierce

pèsekite - persecute

pèsi - parsley

pèsiste - persist

pèsonèl - personnel

pèsonn - nobody

pespektiv - outlook

pèsuade - persuade

pèt, chagren - loss

pete, gaye, provni, plede - arise

pete - burst

pete - erupt

pete - explode

petèt - maybe

petèt - might adv

petèt - perhaps

petròl - petrol

peye - pay

peyi, natif-natal - local

Peyi Dayiti - Haiti

peyi - country (nation)

peyi - domestic adj

peyi - folk

peyizaj, jaden flè - landscape

peyizan, abitan - peasant

peze - depress

peze - extort

peze - heavy

peze - press v

peze - weigh

pezib - peaceful

pi mal - worse

pi bon - better

pi grav - even worse

pi bon - best adj

pi devan - further down

pi bon - best

pi....pase - more adv

piblisite - advertisement

pibliye - publish

pijon - dove

pijon - penis

pijon - pigeon

pik - pick n

pikan - thorn

pike - keen

pike - prick, spicy(hot)

piki - injection, inoculation, shot

piknik - picnic

pil fatra - dump n

pil - heap

pil - pile n

pilsab - dune

pilwen - farther

pilwen - further

pilye - column n

pilye - column

pilye - pillar

pire - to squeeze, extract juice, to leak, discharge; purulent

piman - pepper

pinèz, ensèk - bug n.

pinèz - flea

pinga! - watch out

pinga - be careful

pini, reprimande - punish

pini - defy

pini - forbid

pinisyon - punishment

pip, tiyo - pipe n

piplis - more; even more, greater than

pirifye - purify

pis, pinèz - flea

pisans - might n

pisans - power n

pisin - pool

pisin - swimming pool

piti, enpe - little

piti - small

pitit gason, fis - son

pitit, timoun - child

pitit fi, tifi - daughter

pito - prefer

pito - rather

pitye - mercy

pitye - pity n

piu - well n

piyajè - looter

plafon - ceiling

plaj - beach

plak - patch, disk, spot

plake - affix

plamye - palm

plan - plan

plan - seed

planch - board n.

plannen - pawn

plant - plant n

plantasyon, jaden - farm

plante - plant v

planton - orderly in a hospital

plas rezève - reserved seat

plas, espas - space

plas - square (plaza), a space

plasay (plasaj) - common-law marriage, cohabitation

plase - to contract a common-law marriage, live together

plasebo - placebo

plat - dish

plat - flat

platfòm, pon - deck

plato - valley

plè kontante, tanpri - please v

plèd, jistifikasyon - plea n

plede, enplore - plead

plede - arise

plen - fill

plen - full

plèn - plane (flat area)

plenyen - complain

plezi - delight

plezi - fun n

plezi - pleasure

pli, ne - kink

pli - curl

pli - fold, crease

plim - feather

plim - writing pen

plim - body hair; pubic hair

plimen - to harm; to screw; to fuck

plimje - eyelash(es)

plis - more adj

plis - most

plise - to fold, crease, to wrinkle

pliye, koube - bend

pliye - fold v

plizye - many adj

plizye - many

plizyè - several

ploi, janti - polite

plon - lead

plonbri - plumbing

plonbye (bòs plonbye) - plumber

plonje, koule - dive

plonje, koule - sink v

plonje - dart v

plonje - dip

plonje - plunge

po - bark

po figi, jou - cheek

po, krout - rind

po - hide (n)

pò, waf - harbor

po - pot

po - skin

pobouch, lèv - lip

podjòl - lip poje - eyelid

pòch - pocket n

pokè - poker

poko - not yet

pokòk - forskin, prepuce polis, lapolis - police

politik - politics

politikal - political

pòm - apple

pomad (ponmad) - ointment, pomade: salve, cream

pòmdetè - potato

pon - bridge

pon - deck

pon - deck

ponp gaz - gas station

ponp - pump n

ponpe, vole - jump

ponpe - hop up and down

ponpe - pump v

ponyen - clench v

ponyèt - wrist

popilasyon - population

popile - popular

poro - leek

Pòroprens - Port-au-Prince

posede, genyen - own

posede, fè lajan - earn

posib - possibly

posiblite - possibility

positif - positive

pòslèn - china (porcelain)

poste - post v

pòt - door

pòt - entrance

pòtay - gate

pote, mete - wear v

pote, mennen - bring

pòte, direksyon - range n

pote - carry

pòtè - porter

poto, pilye - pillar

poto - post

pòtre - photograph

pòtre - picture n

pou lò m - by myself

pou pi si - make sure

pou kont-(pron.) - alone

pou - in order to

pou - lice

poud - brittle

poud - powder

poukisa - why

poul - chicken

pouli - pulley

poupale - parley n

poupe, mannken - puppet

poupe - doll

pouri, dekonpoze - decay v

pouri ke - provided that

pouri - addle

pouri - rot v

pouri - rotten

pouriti - rot n

pous - thumb

pousantaj, to - rate n

pousantaj - percent

pousantaj - percentage

pouse, soti - protrude

pouse soti - eject

pouse, soti - protrude

pouse soti - eject

pouse - push v

pousè dife - monger

pouse - bump v.

pouse - bump

pouse - jog

pouswiv - pursue

pousyè, salte - dirt

pousyè - dust

poutan, epoutan - however

pòv, endijan - pauper

pòv - poor

povrete - poverty

pòz - pose

poze kesyon - ask a question

poze pye - camp

poze pye - camp v

poze - alight v

poze - place v

poze, - settle (liquid) v

pran - to steal

pran - get

pran - occupy

pran - pick

pran - to take

pran - to catch, caught

pran - to arrive, to start (how long till)

pran odè (pran sant) - to smell, odor

pran, obteni - obtain

pran, bare, trape, kenbe - catch v

pran pòz - to pretend

pran sant - smell v

pran swen - cherish

pran van - get a breath of fresh air

pratik - convenient

pratik - regular customer

prbab - probable

pre - near

preche - evangelize

predi - predict

prediksyon - prediction

prefas - preface n

prefer, pito - prefer

preferans - choice

prejije - prejudice n

prekosyon - caution

prekosyon - precaution

premye - first

premye - initial

premyèman - first adj

premyèman - first (at first)

premyèman - firstly adv

premyèman - primarily

prensip - principle

prensipal, santral - main

prensipal - major adj

prentan - spring (the season)

preparasyon - preparation

prepare - prepare v.

prepare - ready

preri - meadow

près - almost

prese - hurry

presan - pressing, urgent

presedan - previous

presede, vin anvan - precede

presidan, direkte - chairman

prèske, - almost

preskri - prescribe

preskripsyon - prescription

presye, chè - precious

prèt pou - almost

prèt - priest

pretann, sipoze - allude

pretann - pretend

prete - borrow

prete - lend

prete - loan (v)

prèv - proof n

prevni, evite, anpeche - prevent

prevni, acèti - warn

prèxke - practically

prezan - present

prezan - present adj

prezans - presence

prezante - (be) present

prezante - introduce

prezante - proffer

prezève - preserve v

prezidan - president

prezide - preside

pri - cost n

pri - price

pridan - chary v

prim - award

prin - plum

privatizasyon - privatization

prive - private

priye - pray

priyoite - priority

priz kouran - plug n

priz - dash n

priz - grip

prizon - prison

prklame - proclaim

problèm, troub - trouble

problem - matter

problèm - puzzle

pròche - draw near

profesè - professor

profesè - tutor n

profi - profit n

profite - profit v

program - show n

program - spectacle

projte - forecast v

prokreye, fè pitit - procreate

prolonje - prolong

promenad - drive n.

promès - promise n

promèt - promise v

prononse, pwononse - pronounce

prononse - voice v.

pròp clean - clean adj

propoze - propose

propozisyon - clause n

proprietè, mèt - owner

propriyete, byen - property

prospere, rive, reyisi - prosper

proteje - protect

proteksyon - cover

proteksyon - cover n

protokòl - formality

prouve - prove

provèb, diton - proverb

provèb, sinonim - byword

provni, plede - arise

ptit-pitit - grandchild

puvri, louvri - open

pwa (rouj)* - bean

pwa - pea

pwa - weight

pwal - hair

pwason - fish n

pwatrin - bosom

pwatrin - chest n

pwav, piman - pepper

pwazon - poison n

pwen, tach - dot

pwen - fist n

pwent - point n

pwent - end

pwenti, egu - acute

pwenti, bwòdè, koupe - sharp

pwisans - strength

pwobabilite - probability

pwochen - next

pwodui - generate

pwofane - profane v.

pwofesyon - profession

pwofesyonel - professional

pwofondè - depth

pwogram aprantisaj - apprenticeship program

pwogram - program

pwononse - pronounce

pwòp - neat

pwòp - tidy

pwòptaj - cleaning

pwòpte - to clean; to scrub; cleanliness

pwopriyetè - landlord

pwosesis - process n.

pwoteje - to protect; immune

pwoteksyon - protection; immunity

pwoteste - protest v

pwotestan - protestant

pwototip - prototype

pwovizyon (povizyon) - provisions, grocery,food, supplies

pyan - yaws

pyange - walking very slowly

pye, janm - leg

pye palmis, plamye - palm

pye - foot

pyebwa - tree

pyès, pati - part

pyès - piece n

pyèsteyat - play n

pyete, ankouraje - encourage


Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |