T

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Kreyol [ Haitian Creole ]

Dictionary


T ~ Kreyol pronunciation ( te ) ( as in tell )table / tab, tablo

table below / tablo ki anda

tail / lake, ke

tailor / tayè

take / v pran

take care of / regle

take out / rale

tale / istwa, kont

talk / v pale, koze

talk / n koze

tall / ro

tame / donte

tangle / mele

tap / v tape

tape / tep

tape recorder / n tep

target / v vize

tart / brak

task / travay

taste / n gou

taste / v goute

tax / n taks

tea / te

teach / montre, anseye

team / ekip

tear / v dechire

tear open / dekond

tease / toumante

technical / teknik

technology / teknoloji

tedious / fatigan

teenager / tinedjè

telegram / depèch

telephone / telefonn

tell / rakonte, di

tell a joke / ba blag

tell a lie / ba manti

temper / n tanperaman

tempest / tanpèt

temple / tanp

temporary / tanporè

tempt / tante

ten / dis

tenant / lokatè

tender / adj tann, sansib

tense / adj enève, rèd

tent / tant

term / tèm

terrible / terib

terror / laterè

test / n tès, egzamen

than all / pasè tout

thank / remèsye

thank god / gras a dye

theater / teat

then / alò, atò

there / la

there is/ are / genyen, gen

there it is / vwala

therefore / donk

they / yo

thick / epè

thief / vòlè

thigh / kuis

thin / fen

thing / bagay

think / reflechi, panse, kwè

third / trwazyèm

thirst / swèf

thirsty / swèf

thirteen / trèz

thirty / trant

Thomas / Toma

thought / panse

thousand / mil

thread / n fil

threat / n menas

threaten / v menase

three / twa

throat / gòj

throw / voye, lage

thumb / pous

thunder / loray

thunder / v. tonen

Thursday / jedi

ticket / tikè, biye

tidy / pwòp

tie / n kravat

tie / v mare, bande

tie down / mare tighten / sere

till / jis, jiska

timber / bwa chapant

time / lè(when), tan(general), fwa(number of ..),

kou

timid / timid, kazwèl

tiny / toupiti

tip / tèp

tire / n. kaoutchou

tire / v fatige

tired / fatige

tissue / papye twalèt

title / n tit

to / a, nan

toast / n. pen grye

today / jodi

toe / zòtèy

together / ansanm

toil / v travay di, trimen

tomato / tomat

tomb / tonm

tomorrow / demen

the day after tomorrow / aprè demen

tongue / lang

tonight / aswè

too / tou, trò

tool / zouti

tooth / dan

top / tèt

on top of / sou, sous

torch / tòch

tortoise / tòti

torture / v malmennen

total / total

touch / v touche, manyen

tough / rèd

tourist / touris

toward / vè

towel / sèvyèt

town / vil, lavil

toy / jwèt

trace / v trase

trace / n tras

track / v suiv

trade / n metye

traffic / trafik

train / tren

traitor / trèt

transfer / v transfere

transfer / n transfè

translate / tradui

transportation / transpè

trash / n fatra

trash / v tòchonnen

travel / n vwayaj

travel / v vwayaje

treasure / trezò

treat / v trete

tree / pyebwa

tremble / tranble

tress / très

trigonometry / trignometri

trim / v bòdu

trip / n vwayaj, liny, tounen

trouble / n problèm, troub

trouble / trouble

trousers / pantalon

truck / kamyon

true / vre

truly / vrèman

trunk / kòf

trust / v fè konfyans

truth / laverite, verite

try / v eseye

Tuesday / madi

tune / mizik

turkey / kodenn

turn / tounen, vire

tutor / n profesè

twelve / douz

twenty / ven

twice / defwa

twin / jimo

twist / v tòde

two / de

type / jan


Kreyol / English


T

tab - (n) table

tabak - tabaco

tabatyè - (n) snuffbox

tabdénwi - nightstand

tabli, (liquid) poze, - settle v

tabliye - (n) apron

tablo - blackboard

tablo - painting (art work)

tablo ki anda - table below

tablo peryodik - periodic table

tablo - table (chart)

taboure - stool

tach - spot

tach - blot

tach - dot

tach - mark

tach - mark n

tache, mare - fasten

tache, kole - attach

tache, kole, ajoute - append

tache - pin v

taks - duty

taks - tax n

taksi - cab

talan - knack

talan - skill

talè - soon

talon - heel

talon kitkit - high heels, spike heel shoe

talonnen - to harass

talonnen - to tail, to follow closely

tan - time (general)

tan - weather

tan pou - rather than, instead of

tandiske - whereas

tandiske - while

tank - as long as

tankou, kon - like

tankou, menm, parèy - alike

tankou (otan, kom, menm ak) - as

tann, sansib - tender adj

tann, alatant - expect

tann - wait

tanp - temple

tanperaman - temper n

tanpèt - tempest

tanpete - rave v

tanpon - seal n

tanporè - temporary

tanpri - please v

tansmèt - convey

tansyon - stress

tansyon - tension

tant, matant - aunt

tant - tent

tantataif - attempt

tantataif - attempt n

tante, pran hans - attempt v

tante - tempt

taptap / rapid, fast, quick

TapTap / small passenger truck, small pickup for Public transportation

tape - tap, strike or hit

tapi - carpet

tat - pie

tate, tripote - finger v

tavhe, mare, uni - bind

tcheke, rann kont - ascertain

tcheke - gauge (v)

tcheke - gauge (v)

tchwi - leather

tè glèz, ajil - clay

tè, teren - land

tè - earth

tè - ground

te - tea

teat - theater

teknik - technical

teknoloji - technology

tèl - such

telefonn - telephone

telegram - cable

televisyon - television

tèlke - such as

tèlman - such a way

tèm - term

temerè - bold

temwen - witness n

tenbre - stamp v

tenèb - gloom

tenm - stamp n

teori - theory

tep - tape v

tep - tape recorder n

tèp - tip

teren, tè - ground

teren, jaden - field

teren - land

teren - plot (of land) n

terib - fierce

terib - terrible

terifyan - appalling

terifyan - awful

terifye - appall

tès, egzamen - test n

teste - test v.

tèt, kò - self

tèt, somè - peak

tèt klè - lucid

tèt kay, twakay - roof

tèt, (v) dirije - head

tèt klè - lucid

tèt - brain

tèt - top

tètchaje - disarray

tete, sen - breast

tete, pwatrin - bosom

tete - suck v

tètfèmal - headache

ti bèf - calf

ti gason - boy

ti rivyè - brook

ti galope - center n

tif, vyèj - virgin

tifi, djal - girl

tifi - chaste adj

tifi - daughter

tikè, biye - ticket

timid, kazwèl - timid

timid - shy

timoun - baby

timoun - child

timoun - kid

tinedjè - teenager

tinen - dwarf

tirè - hyphen

tire - to milk v

tire - to pull

tire - to shoot v

tire - to take

tise, mare - weave v

tit - title

titile - chancel v

tiyo - pipe n

tizan - embers

to - rate n

tobe-leve - on and off

tòch - torch

tòchonnen - trash v

tòde, tòdye - wring v

tòde - twist v

tòdye - wring v

Toma - Thomas

tomat - tomato

tonbe - fall v.

tonbe - start v (doing something)

tonen - thunder v.

tonm - tomb

tonnèl - shelter n

tonton, monnonk - uncle

Tonton Nwèl - Santa Claus

toro - bull

total - amount

total - total

tòti - tortoise

tou patou - anywhere (at all)

tou, ositou - also

tou dwat - straight ahead

tou, trò - too

tou - quite

toubiyon - whirl

touche, trouble - affect

touche, manyen - touch v

touche, okipe - handle (v)

touche, okipe - handle

touf - clump n

toufe - choke n

toufe - quash

toufe - quash

toufe - smother

toufe - strangle

toujou - still

toujou - yet

toulede - both

toulejou - daily

toumante, anbete - tease

tounen, vire - turn

tounen, retounen - return

tounen - become

tounen - sour (milk) v

tounen - trip n

toupit - slightly

toupiti - tiny

toupre, akote, pre - near

touris - tourist

tous - cough n

touse - cough v

touswit, imedyatman - immediately

tout bon - real

tout moun - everybody

tout lèzòt - all the others

tout - all

tout - entire

tout - whole

toutouni - bare

toutouni - naked

toutouni - nude

touye - kill

tradisyonelman - traditionally

tradui (lang) - render

tradui - translate

trafik - traffic

traka, nwi - bother

traka, nwi - bother

traka - worry n

trakase - worry v

tranble (fredi) - shiver v

tranble - tremble

tranbleman tè - quake

tranch - slice n

tranche, koupe - chop v

trangle, toufe - smother

trangle, toufe - strangle

trankil - placid

trankil - quiet

tranpe, (thirst) koupe swaf - quench

tranpe - quench

tranpe - soak v

tranpe - solution n

transfè - transfer n

transfere - transfer v

transparan, nèt - clear adj

transpètranspòtasyon - transportation

trant - thirty

trape, kenbe - catch

trape, kenbe - catch v

tras - trace n

trase - sketch v

trase - trace v

travay - task

travay - labor

travay - work

travay di, trimen - toil v

travay - job

travayè - worker

travèse, kwaze - cross v

trayi - betray

trè, bien - very (much),

tren - train

trening - training

trenke - chink v

trennen - drag

trennen - lug

très - lock (of hair)

très - plait n

très - tress

tresayi - flinch

tresayi - flinch v

trese, kòde - plait v

trèt - traitor

trete an zanmi - befriend

trete - treat v

tretman - cure

tretman - cure n

trèz - thirteen

trezò - treasure

tribinal, lakou - court

trignometri - trigonometry

trikote - knit

trimen - toil v

tripotay - gossip

tripote - finger v

tripote - finger

tris, sonm - dreary

tris, pa kontan - unhappy

tris - sad

tristès - sadness

trò - too

tròk, v tròke - barter

tròke - barter v

tronpe - beguile

tronpe - cheat v

trote - center v

troub - trouble

trouble - affect

trouble - trouble

trouble - upset

troup, bann - flock

trouve - acquire

trwazyèm - third

tuiye, touye - kill

twa pye - yard (3 feet)

twa - three

twakay - roof

twal - canvas n

twal - cloth

twalèt - bathroom

twòk, echanj - exchange n

twompe (woule) - to fool

twou nen, narin - nostril

twou - ditch

twou - hole

tyèd - warm

tyèmondis - third worldDownload Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |